TOTAL FEEDERS IN ONGOLE CIRCLE

Sl.No. Division SubDivision Section Sub Station Name Feeder Name Feeder Code Meter Number Feeders Class
1 ADDANKI ADDANKI ADDANKI RURALS 33/11 KV SADHUNAGAR SS 11KV Vemparala 303611240101 X0661247 Rural (Agl+Domestic)
2 ADDANKI ADDANKI ADDANKI RURALS 33/11 KV SADHUNAGAR SS 11KV Srinivasa Nagar 303611240102 X0661248 Rural (Agl+Domestic)
3 ADDANKI ADDANKI ADDANKI RURALS 33/11 KV SADHUNAGAR SS 11KV Sadhu Nagar 303611240103 15191119 Rural (Agl+Domestic)
4 ADDANKI ADDANKI ADDANKI RURALS 33/11 KV Dharmavaram Sub Station 11KV DHARMAVARAM TOWN 303451140204 14194181 Rural SS Head Quarters
5 ADDANKI ADDANKI ADDANKI RURALS 33/11 KV Dharmavaram Sub Station 11KV DHARMAVARAM INDUSTRIAL 303451140202 11192808 Rural Ind.Dedicated
6 ADDANKI ADDANKI ADDANKI RURALS 33/11 KV Dharmavaram Sub Station 11KV SANKAVARAPPADU 303451140203 X0659992 Rural (Agl+Domestic)
7 ADDANKI ADDANKI ADDANKI RURALS 33/11 KV Dharmavaram Sub Station 11KV CHINAKOTHAPALLI 303451140201 X0477349 Rural (Agl+Domestic)
8 ADDANKI ADDANKI ADDANKI RURALS 33/11 KV KUNKUPADU SS 11KV MODEPALLI 303451240104 11190041 Rural (Agl+Domestic)
9 ADDANKI ADDANKI ADDANKI RURALS 33/11 KV KUNKUPADU SS 11KV KOTIKALAPUDI 303451240102 X0661224 Rural (Agl+Domestic)
10 ADDANKI ADDANKI ADDANKI RURALS 33/11 KV KUNKUPADU SS 11KV KUNKUPADU INDUSTRIAL 303451240103 X0659813 Rural Ind.Dedicated
11 ADDANKI ADDANKI ADDANKI RURALS 33/11 KV KUNKUPADU SS 11KV KUNKUPADU_TOWN 11KV PERAYAPALEM_L 303451240101 X0661232 Rural SS Head Quarters
12 ADDANKI ADDANKI ADDANKI RURALS 33/11KV Sankavarappadu SS 11KV SANKAVARAPADU 303611240203 17147795 Rural SS Head Quarters
13 ADDANKI ADDANKI ADDANKI RURALS 33/11KV Sankavarappadu SS 11KV GURAMVARPALEM 303611240204 17099234 Rural (Agl+Domestic)
14 ADDANKI ADDANKI ADDANKI RURALS 33/11KV Sankavarappadu SS 11KV GOVINDAPURAM 303611240202 17147883 Rural (Agl+Domestic)
15 ADDANKI ADDANKI ADDANKI RURALS 33/11KV Sankavarappadu SS 11KV KALAVAKURU 303611240201 17112690 Rural (Agl+Domestic)
16 ADDANKI ADDANKI ADDANKI TOWN 33/11 KV Addanki South Sub Station 11KV NAGULAPADU 303451140304 14194191 Rural (Agl+Domestic)
17 ADDANKI ADDANKI ADDANKI TOWN 33/11 KV Addanki South Sub Station 11KV VELAMURIPADU 303451140303 X0661287 Rural (Agl+Domestic)
18 ADDANKI ADDANKI ADDANKI TOWN 33/11 KV Addanki South Sub Station 11KV RAMNAGAR 303451140301 X0477351 Urban Mixed
19 ADDANKI ADDANKI ADDANKI TOWN 33/11 KV Addanki South Sub Station 11KV VASAVINAGAR 303451140302 X0659878 Urban Mixed
20 ADDANKI ADDANKI ADDANKI TOWN 33/11 KV Addanki Sub Station 11KV ADDANKI_TOWN 1 303451140102 AP920834 Urban Mixed
21 ADDANKI ADDANKI ADDANKI TOWN 33/11 KV Addanki Sub Station 11KV BHAVANASI 303451140104 11193035 Rural (Agl+Domestic)
22 ADDANKI ADDANKI ADDANKI TOWN 33/11 KV Addanki Sub Station 11KV ADDANKI_TOWN2 303451140103 11193008 Urban Mixed
23 ADDANKI ADDANKI ADDANKI TOWN 33/11 KV Addanki Sub Station 11KV SINGARAKONDA 303451140107 X0659874 Urban Mixed
24 ADDANKI ADDANKI ADDANKI TOWN 33/11 KV Addanki Sub Station 11KV GOPALAPURAM 303451140105 X0660645 Rural (Agl+Domestic)
25 ADDANKI ADDANKI ADDANKI TOWN 33/11 KV Addanki Sub Station 11KV ADDANKIRURAL 303451140101 11194902 Rural Pure Agl
26 ADDANKI ADDANKI ADDANKI TOWN 33/11 KV Addanki Sub Station 11KV LI_SCHEME 303451140106 11192277 Rural Pure Agl
27 ADDANKI ADDANKI MEDARAMETLA 33/11 KV KORISAPADU SS 11KV P G PADU 303611340102 X0326926 Rural (Agl+Domestic)
28 ADDANKI ADDANKI MEDARAMETLA 33/11 KV KORISAPADU SS 11KV KORISAPADU 303611340101 X0326925 Rural MHQ
29 ADDANKI ADDANKI MEDARAMETLA 33/11 KV Medarametla Sub Station 11KV THIMMANAPALEM 11KV RAVINUTHALA WW 303451340108 11195336 Rural (Agl+Domestic)
30 ADDANKI ADDANKI MEDARAMETLA 33/11 KV Medarametla Sub Station 11KV THAMMAVARAM PWS 303451340107 11195868 Rural RWS
31 ADDANKI ADDANKI MEDARAMETLA 33/11 KV Medarametla Sub Station 11KV MEDARMETLA NORTH 303451340105 14195175 Rural Domestic
32 ADDANKI ADDANKI MEDARAMETLA 33/11 KV Medarametla Sub Station 11KV THAMMAVARAM 303451340106 14194151 Rural (Agl+Domestic)
33 ADDANKI ADDANKI MEDARAMETLA 33/11 KV Medarametla Sub Station 11KV ANAMANAMURU 303451340102 X0326924 Rural (Agl+Domestic)
34 ADDANKI ADDANKI MEDARAMETLA 33/11 KV Medarametla Sub Station 11KV BODDUVANIPALEM 303451340101 14195187 Rural (Agl+Domestic)
35 ADDANKI ADDANKI MEDARAMETLA 33/11 KV Medarametla Sub Station 11KV MEDARMETLA SOUTH 303451340104 11195041 Rural SS Head Quarters
36 ADDANKI ADDANKI MEDARAMETLA 33/11 KV Medarametla Sub Station 11KV GLASSFACTORY 303451340103 X0659959 Rural Ind.Dedicated
37 ADDANKI ADDANKI MEDARAMETLA 33/11 KV Ravinuthala Sub Station 11KV RAVINUTHALA_TOWN 303451340204 X0661245 Rural SS Head Quarters
38 ADDANKI ADDANKI MEDARAMETLA 33/11 KV Ravinuthala Sub Station 11KV DAIVALARAVURU 303451340201 X0661246 Rural (Agl+Domestic)
39 ADDANKI ADDANKI MEDARAMETLA 33/11 KV Ravinuthala Sub Station 11KV KURRAVANIPALEM 303451340202 11195644 Rural (Agl+Domestic)
40 ADDANKI ADDANKI MEDARAMETLA 33/11 KV Ravinuthala Sub Station 11KV PAMIDIPADU 303451340203 11194025 Rural (Agl+Domestic)
41 ADDANKI ADDANKI PANGULURU 33/11 KV J Pangulur Sub Station 11KV CHANDALURU 303451440102 X0477361 Rural (Agl+Domestic)
42 ADDANKI ADDANKI PANGULURU 33/11 KV J Pangulur Sub Station 11KV KONDAMANJULURU 303451440103 X0477341 Rural (Agl+Domestic)
43 ADDANKI ADDANKI PANGULURU 33/11 KV J Pangulur Sub Station 11KV J PANGULURU_TOWN 303451440101 14194109 Rural MHQ
44 ADDANKI ADDANKI PANGULURU 33/11 KV Muppavaram Sub Station 11KV MUPPAVARAM_TOWN 303451440205 11192822 Rural SS Head Quarters
45 ADDANKI ADDANKI PANGULURU 33/11 KV Muppavaram Sub Station 11KV RAMKURU 303451440203 X0659913 Rural (Agl+Domestic)
46 ADDANKI ADDANKI PANGULURU 33/11 KV Muppavaram Sub Station 11KV BITAMANJULURU 303451440202 14195241 Rural (Agl+Domestic)
47 ADDANKI ADDANKI PANGULURU 33/11 KV Muppavaram Sub Station 11KV ALAVALAPADU 303451440201 11195819 Rural (Agl+Domestic)
48 ADDANKI ADDANKI PANGULURU 33/11 KV Muppavaram Sub Station 11KV MUPPAVARAM INDL 303451440206 11192281 Rural (Agl+Domestic)
49 ADDANKI ADDANKI PANGULURU 33/11 KV Muppavaram Sub Station 11KV SRIBHA 303451440207 11193004 Rural Ind.Dedicated
50 ADDANKI ADDANKI PANGULURU 33/11 KV Muppavaram Sub Station 11KV BOMMANAMPADU 303451440204 11191195 Rural (Agl+Domestic)
51 ADDANKI ADDANKI PANGULURU 33/11 KV Ramkuru Sub Station 11KV B Rajupalem 303611440102 15192127 Rural Pure Agl
52 ADDANKI ADDANKI PANGULURU 33/11 KV Ramkuru Sub Station 11KV Ramakur Town 303611440101 15192020 Rural SS Head Quarters
53 ADDANKI ADDANKI PANGULURU 33/11 KV Ramkuru Sub Station 11KV Dwarakapadu 303611440103 15192089 Rural Pure Agl
54 ADDANKI MARTUR BALLIKURVA 33/11 KV UPPUMAGULURU SS 11KV GSR ECO BRICKS 303621340303 14195340 Rural Ind.Dedicated
55 ADDANKI MARTUR BALLIKURVA 33/11 KV UPPUMAGULURU SS 11KV UPPUMAGULURU 303621340301 X0661296 Rural (Agl+Domestic)
56 ADDANKI MARTUR BALLIKURVA 33/11 KV UPPUMAGULURU SS 11KV KOPPERAPALEM 303621340302 X0661170 Rural (Agl+Domestic)
57 ADDANKI MARTUR BALLIKURVA 33/11 KV Ballikurava Sub Station 11KV BALLIKURAVA_RURAL 303411340101 11192301 Rural (Agl+Domestic)
58 ADDANKI MARTUR BALLIKURVA 33/11 KV Ballikurava Sub Station 11KV BALLIKURAVA_TOWN 303411340102 X0659938 Rural MHQ
59 ADDANKI MARTUR BALLIKURVA 33/11 KV Ballikurava Sub Station 11KV KONIDENA LIS 303411340105 14194194 Rural Pure Agl
60 ADDANKI MARTUR BALLIKURVA 33/11 KV Ballikurava Sub Station 11 KV NBK Padu 303411340104 11192296 Rural (Agl+Domestic)
61 ADDANKI MARTUR BALLIKURVA 33/11 KV Ballikurava Sub Station 11KV CHENNUPALLI 303411340103 X0326514 Rural (Agl+Domestic)
62 ADDANKI MARTUR BALLIKURVA 33/11 KV Kopperapadu Sub Station 11KV KUKATLAPALLY 303411340201 11189680 Rural (Agl+Domestic)
63 ADDANKI MARTUR BALLIKURVA 33/11 KV Kopperapadu Sub Station 11KV VAIDANA 303411340204 X0661227 Rural (Agl+Domestic)
64 ADDANKI MARTUR BALLIKURVA 33/11 KV Kopperapadu Sub Station 11KV KOPPERAPADU_TOWN 303411340202 11195059 Rural SS Head Quarters
65 ADDANKI MARTUR BALLIKURVA 33/11 KV Kopperapadu Sub Station 11 KV Kopperapadu Rurals 303411340203 X0661226 Rural (Agl+Domestic)
66 ADDANKI MARTUR BALLIKURVA 33/11 KV VALLAPALLI SS 11KV VALLAPALLI 303621340203 X0478203 Rural (Agl+Domestic)
67 ADDANKI MARTUR BALLIKURVA 33/11 KV VALLAPALLI SS 11KV GUNTUPALLI 303621340201 X0661225 Rural (Agl+Domestic)
68 ADDANKI MARTUR BALLIKURVA 33/11 KV VALLAPALLI SS 11 KV Vallapalli Rurals 303621340202 X0478202 Rural (Agl+Domestic)
69 ADDANKI MARTUR BALLIKURVA 33/11KV Velamavaripalem SS 11 KV Kothur 303621340501 17123928 Rural (Agl+Domestic)
70 ADDANKI MARTUR BALLIKURVA 33/11KV Velamavaripalem SS 11 KV Jammalamadaka 303621340504 17112747 Rural (Agl+Domestic)
71 ADDANKI MARTUR BALLIKURVA 33/11KV Velamavaripalem SS 11 KV Velamavaripalem 303621340503 17123864 Rural SS Head Quarters
72 ADDANKI MARTUR BALLIKURVA 33/11KV Velamavaripalem SS 11 KV Sangam 303621340502 17147813 Rural (Agl+Domestic)
73 ADDANKI MARTUR BALLIKURVA 33/11KV Vemavaram SS 11KVINDL 303621340401 15191295 Rural Ind.Dedicated
74 ADDANKI MARTUR BALLIKURVA 33/11KV Vemavaram SS 11kv Mallayapalem 303621340403 15191275 Rural (Agl+Domestic)
75 ADDANKI MARTUR BALLIKURVA 33/11KV Vemavaram SS 11KVVEMAVARAM 303621340402 15191229 Rural MHQ
76 ADDANKI MARTUR EDDANAPUDI 33/11 KV Yaddanapudi Sub Station 11KV YEDDANAPUDI TOWN 303411440102 14194121 Rural MHQ
77 ADDANKI MARTUR EDDANAPUDI 33/11 KV Yaddanapudi Sub Station 11KV GANNAVARAM 303411440101 X0659875 Rural (Agl+Domestic)
78 ADDANKI MARTUR EDDANAPUDI 33/11 KV Yaddanapudi Sub Station 11KV YANAMADALA 303411440103 11196095 Rural (Agl+Domestic)
79 ADDANKI MARTUR MARTUR 33/11 KV Dronadula Sub Station 11KV DRONADULA 303411140303 X0659812 Rural SS Head Quarters
80 ADDANKI MARTUR MARTUR 33/11 KV Dronadula Sub Station 11KV KOLALAPUDI 303411140302 X0326513 Rural (Agl+Domestic)
81 ADDANKI MARTUR MARTUR 33/11 KV Dronadula Sub Station 11KV BOBBEPALLI 303411140301 14195248 Rural (Agl+Domestic)
82 ADDANKI MARTUR MARTUR 33/11 KV Konanki Sub Station 11KV ISUKA DARSI 303411140204 15191296 Rural (Agl+Domestic)
83 ADDANKI MARTUR MARTUR 33/11 KV Konanki Sub Station 11KV KONANKI INDUSTRIAL 303411140203 X0478246 Rural Ind.Dedicated
84 ADDANKI MARTUR MARTUR 33/11 KV Konanki Sub Station 11KV KOLALAPUDI 303411140201 X0661303 Rural Pure Agl
85 ADDANKI MARTUR MARTUR 33/11 KV Konanki Sub Station 11KV KONANKI_TOWN 303411140202 11194142 Rural SS Head Quarters
86 ADDANKI MARTUR MARTUR 33/11 KV MARTURU NORTH SS 11KV DEGARAMUDI 303621140103 11191962 Rural (Agl+Domestic)
87 ADDANKI MARTUR MARTUR 33/11 KV MARTURU NORTH SS 11KV RAJUPALEM INDUSTRIAL 303621140101 X0659853 Rural Ind.Dedicated
88 ADDANKI MARTUR MARTUR 33/11 KV MARTURU NORTH SS 11KV Rajupalem AGL feeder 303621140104 15191304 Rural Pure Agl
89 ADDANKI MARTUR MARTUR 33/11 KV MARTURU NORTH SS 11KV RAJUPALEM 303621140102 X0659852 Rural (Agl+Domestic)
90 ADDANKI MARTUR MARTUR 33/11 KV Marturu Sub Station 11KV MARTURNORTH 303411140102 11192089 Rural MHQ
91 ADDANKI MARTUR MARTUR 33/11 KV Marturu Sub Station 11KV YADDANAPUDI 303411140106 11194878 Rural Pure Agl
92 ADDANKI MARTUR MARTUR 33/11 KV Marturu Sub Station 11KV JONNATHALI 303411140101 11192282 Rural (Agl+Domestic)
93 ADDANKI MARTUR MARTUR 33/11 KV Marturu Sub Station 11KV NAGARAJUPALLI 303411140105 11193007 Rural (Agl+Domestic)
94 ADDANKI MARTUR MARTUR 33/11 KV Marturu Sub Station 11KV MLAP 303411140104 X0659877 Urban Mixed
95 ADDANKI MARTUR MARTUR 33/11 KV Marturu Sub Station 11KV MARTURSOUTH 303411140103 X0659963 Rural (Agl+Domestic)
96 ADDANKI MARTUR MARTUR 33/11 KV Nagarajupalli SS 11KV Industrial 303621140203 15194347 Rural Ind.Dedicated
97 ADDANKI MARTUR MARTUR 33/11 KV Nagarajupalli SS 11KV Nagarajupalli11KV 303621140202 14197517 Rural (Agl+Domestic)
98 ADDANKI MARTUR MARTUR 33/11 KV Nagarajupalli SS 11KVDwarakapadu 303621140201 15194365 Rural (Agl+Domestic)
99 ADDANKI MARTUR S.MAGULURU 33/11 KV Kommalapadu Sub Station 11KV KUNDURU 303411240202 X0661228 Rural (Agl+Domestic)
100 ADDANKI MARTUR S.MAGULURU 33/11 KV Kommalapadu Sub Station 11KV KARUMANCHI FEEDER 303411240204 X0478205 Rural (Agl+Domestic)
101 ADDANKI MARTUR S.MAGULURU 33/11 KV Kommalapadu Sub Station 11KV KOMMALAPADU TOWN 303411240201 15191144 Rural SS Head Quarters
102 ADDANKI MARTUR S.MAGULURU 33/11 KV Kommalapadu Sub Station 11KV MAKKINENIVARIPALEM 303411240203 X0478206 Rural (Agl+Domestic)
103 ADDANKI MARTUR S.MAGULURU 33/11 KV Santhamaguluru Sub Station 11KV SANTHMAGULURU_TOWN 303411240104 11190738 Rural MHQ
104 ADDANKI MARTUR S.MAGULURU 33/11 KV Santhamaguluru Sub Station 11KV GURIJEPALLI 303411240102 11195666 Rural (Agl+Domestic)
105 ADDANKI MARTUR S.MAGULURU 33/11 KV Santhamaguluru Sub Station 11KV KAMEPALLI LISCHEME 303411240103 11193654 Rural Pure Agl
106 ADDANKI MARTUR S.MAGULURU 33/11 KV Santhamaguluru Sub Station 11KV ELCHURU 303411240101 11190794 Rural (Agl+Domestic)
107 ADDANKI MARTUR S.MAGULURU 33/11KV Gurijepalli SS 11KV INDL Dedicted 303621240103 15191323 Rural Ind.Dedicated
108 ADDANKI MARTUR S.MAGULURU 33/11KV Gurijepalli SS 11KV Taghedimali 303621240101 15192107 Rural Pure Agl
109 ADDANKI MARTUR S.MAGULURU 33/11KV Gurijepalli SS 11KV Gurijepalli Town 303621240102 14198373 Rural SS Head Quarters
110 ADDANKI MARTUR S.MAGULURU 33/11KV PUTTAVARIPALEM SS 11KV RAMIREDDY PALEM 303621240202 17123881 Rural (Agl+Domestic)
111 ADDANKI MARTUR S.MAGULURU 33/11KV PUTTAVARIPALEM SS 11KV PUTTAVARIPALEM 303621240201 17147859 Rural (Agl+Domestic)
112 ADDANKI MARTUR S.MAGULURU 33/11KV PUTTAVARIPALEM SS 11KV YELLACHERUVU 303621240203 17147886 Rural (Agl+Domestic)
113 CHIRALA CHIRALA CHIRALARURALS 33/11 KV Chirala Sub Station 11KV RAMNAGAR 303441240106 11195808 Rural Domestic
114 CHIRALA CHIRALA CHIRALARURALS 33/11 KV Chirala Sub Station 11KV ODAREVU 303441240105 15192030 Rural Domestic
115 CHIRALA CHIRALA CHIRALARURALS 33/11 KV Eepurupalem Sub Station 11KV GAVINIVARIPALEM 303441240203 11195700 Rural (Agl+Domestic)
116 CHIRALA CHIRALA CHIRALARURALS 33/11 KV Eepurupalem Sub Station 11KV APSIDC (EPURUPALEM) 303441240201 X0659916 Rural Lift Irrigation
117 CHIRALA CHIRALA CHIRALARURALS 33/11 KV Eepurupalem Sub Station 11KV EPURUPALEM 303441240202 11194987 Rural SS Head Quarters
118 CHIRALA CHIRALA CHIRALARURALS 33/11 KV Eepurupalem Sub Station 11KV THOTAVARIPALEM 303441240204 X0659830 Rural Domestic
119 CHIRALA CHIRALA D1 CHIRALA 33/11 KV Chirala Sub Station 11KV LOCAL2 303441240102 11195605 Urban Mixed
120 CHIRALA CHIRALA D1 CHIRALA 33/11 KV Chirala Sub Station 11KV LOCAL1 303441240101 X0326522 Urban Mixed
121 CHIRALA CHIRALA D1 CHIRALA 33/11 KV Chirala Town Sub Station 11KV VYKUNTAPURAM 303441140103 X0326523 Urban Mixed
122 CHIRALA CHIRALA D1 CHIRALA 33/11 KV Chirala Town Sub Station 11KV MARKET 303441140104 X0326525 Urban Mixed
123 CHIRALA CHIRALA D1 CHIRALA 33/11 KV Chirala Town Sub Station 11KV RAILWAYSTATION 303441140101 11194835 Urban Mixed
124 CHIRALA CHIRALA D1 CHIRALA 33/11 KV Chirala Town Sub Station 11KV BOSENAGAR 303441140102 X0326526 Urban Mixed
125 CHIRALA CHIRALA D1 CHIRALA 33/11 KV Dandubata Sub Station 11KV JAYANTIPETA 303441340303 X0326520 Urban Mixed
126 CHIRALA CHIRALA D1 CHIRALA 33/11 KV Ganjipalem Sub Station 11KV WOODNAGAR 303441340202 X0326527 Urban Mixed
127 CHIRALA CHIRALA D1 CHIRALA 33/11KV Chirala Government Compound SS 11KV BUS STAND 303441140203 X0659904 Urban Mixed
128 CHIRALA CHIRALA D1 CHIRALA 33/11KV Chirala Government Compound SS 11KV MASJID CENTRE FEEDER 303441140201 17009792 Urban Mixed
129 CHIRALA CHIRALA D1 CHIRALA 33/11KV Chirala Government Compound SS 11KV GOVT HOSPITAL FEEDER 303441140204 17009793 Urban Mixed
130 CHIRALA CHIRALA D1 CHIRALA 33/11KV Chirala Government Compound SS 11KV PERALA FEEDER 303441140202 17009743 Urban Mixed
131 CHIRALA CHIRALA D2 CHIRALA 33/11 KV Dandubata Sub Station 11KV VITALNAGAR 303441340302 X0326524 Urban Mixed
132 CHIRALA CHIRALA D2 CHIRALA 33/11 KV Dandubata Sub Station 11KV DANDUBATA 303441340301 X0326528 Urban Mixed
133 CHIRALA CHIRALA D2 CHIRALA 33/11 KV Ganjipalem Sub Station 11KV GANJIPALEM 303441340201 11195607 Urban Mixed
134 CHIRALA CHIRALA D2 CHIRALA 33/11 KV Jandrapeta Sub Station 11KV DEVANGAPURI 303441340101 11193665 Urban Mixed
135 CHIRALA CHIRALA D2 CHIRALA 33/11 KV Jandrapeta Sub Station 11KV RAMAKRISHNAPURAM 303441340103 11189846 Urban Mixed
136 CHIRALA CHIRALA D2 CHIRALA 33/11 KV Jandrapeta Sub Station 11KV PATHACHIRALA 303441340102 11193832 Urban Mixed
137 CHIRALA PARCHOOR INKOLLU 33/11 KV Idupulapadu Sub Station 11KV VANKAYALAPADU 303421340203 11194869 Rural Domestic
138 CHIRALA PARCHOOR INKOLLU 33/11 KV Idupulapadu Sub Station 11KV NAGANDLA 303421340204 X0478226 Rural (Agl+Domestic)
139 CHIRALA PARCHOOR INKOLLU 33/11 KV Idupulapadu Sub Station 11KV IDUPULAPADU 303421340202 X0659811 Rural SS Head Quarters
140 CHIRALA PARCHOOR INKOLLU 33/11 KV Idupulapadu Sub Station 11KV DAGGUBADU 303421340201 11195100 Rural Domestic
141 CHIRALA PARCHOOR INKOLLU 33/11 KV Inkollu Sub Station 11 KV PAVULURU 303421340104 11191228 Rural Domestic
142 CHIRALA PARCHOOR INKOLLU 33/11 KV Inkollu Sub Station 11KV INKOLLU TOWN 1 + TOWN 2 303421340103 11190849 Rural MHQ
143 CHIRALA PARCHOOR INKOLLU 33/11 KV Inkollu Sub Station 11KV EMILARE 303421340101 X0661275 Rural Lift Irrigation
144 CHIRALA PARCHOOR INKOLLU 33/11 KV Inkollu Sub Station 11 KV GANGAVARAM 303421340102 11195953 Rural Domestic
145 CHIRALA PARCHOOR KARAMCHEDU 33/11 KV Karamchedu Sub Station 11KV THIMIRDHIPADU 303421240102 11192814 Rural (Agl+Domestic)
146 CHIRALA PARCHOOR KARAMCHEDU 33/11 KV Karamchedu Sub Station 11 KV KUNKALAMARRU TOWN FEEDER 303421240104 11192224 Rural Domestic
147 CHIRALA PARCHOOR KARAMCHEDU 33/11 KV Karamchedu Sub Station 11 KV KARAMCHEDU TOWN+16 HRS 303421240103 X0476044 Rural SS Head Quarters
148 CHIRALA PARCHOOR KARAMCHEDU 33/11 KV Karamchedu Sub Station 11KV KUNKALAMARRU AGL 303421240101 11192278 Rural Pure Agl
149 CHIRALA PARCHOOR KARAMCHEDU 33/11 KV Swarna Sub Station 11 KV KODAVALIVARIPALEM 303421240204 X0478224 Rural Lift Irrigation
150 CHIRALA PARCHOOR KARAMCHEDU 33/11 KV Swarna Sub Station 11KV 24 HRS 303421240203 14194200 Rural RWS
151 CHIRALA PARCHOOR KARAMCHEDU 33/11 KV Swarna Sub Station 11KV TARAKARAMA LI 303421240202 X0478225 Rural Lift Irrigation
152 CHIRALA PARCHOOR KARAMCHEDU 33/11 KV Swarna Sub Station 11KV SWARNATOWN 303421240201 11192925 Rural Domestic
153 CHIRALA PARCHOOR PARCHOOR 33/11 KV Adusumalli Sub Station 11KV ADUSUMALLI SPINNING MILL 303421140301 11193891 Rural SS Head Quarters
154 CHIRALA PARCHOOR PARCHOOR 33/11 KV Adusumalli Sub Station 11KV INAGALLU 303421140302 X0659905 Rural Domestic
155 CHIRALA PARCHOOR PARCHOOR 33/11 KV Cherukuru Sub Station 11KV CHERUKURU TOWN 303421140203 11193890 Rural SS Head Quarters
156 CHIRALA PARCHOOR PARCHOOR 33/11 KV Cherukuru Sub Station 11KV 16HRS 303421140204 X0661299 Rural RWS
157 CHIRALA PARCHOOR PARCHOOR 33/11 KV Cherukuru Sub Station 11KV NAP 303421140202 X0661274 Rural RWS
158 CHIRALA PARCHOOR PARCHOOR 33/11 KV Cherukuru Sub Station 11KV CHERUKURUAGL 303421140201 11191958 Rural (Agl+Domestic)
159 CHIRALA PARCHOOR PARCHOOR 33/11 KV Parchuru Sub Station 11KV NAP 303421140106 14194180 Rural RWS
160 CHIRALA PARCHOOR PARCHOOR 33/11 KV Parchuru Sub Station 11KV ABVPALEM 303421140101 11193987 Rural Domestic
161 CHIRALA PARCHOOR PARCHOOR 33/11 KV Parchuru Sub Station 11KV PURCHURU 303421140104 11190978 Rural MHQ
162 CHIRALA PARCHOOR PARCHOOR 33/11 KV Parchuru Sub Station 11KV VEERANNAPALEM 303421140105 11195811 Rural Domestic
163 CHIRALA PARCHOOR PARCHOOR 33/11 KV Parchuru Sub Station 11KV NUTHALAPADU 303421140103 11190982 Rural Domestic
164 CHIRALA PARCHOOR PARCHOOR 33/11 KV Parchuru Sub Station 11KV JLPLIS 303421140102 11193954 Rural Pure Agl
165 CHIRALA VETAPALEM CHINNAGANJAM 33/11 KV Chinnaganjam Sub Station 11KV APSIDC 303431240101 X0659810 Rural Lift Irrigation
166 CHIRALA VETAPALEM CHINNAGANJAM 33/11 KV Chinnaganjam Sub Station 11KV CHINAGANJAM INDL 303431240105 11191232 Rural Ind Express
167 CHIRALA VETAPALEM CHINNAGANJAM 33/11 KV Chinnaganjam Sub Station 11 KV SOPIRALA TOWN 303431240102 X0659838 Rural MHQ
168 CHIRALA VETAPALEM CHINNAGANJAM 33/11 KV Chinnaganjam Sub Station 11KV KADAVAKUDURUAGL 303431240104 11189998 Rural (Agl+Domestic)
169 CHIRALA VETAPALEM CHINNAGANJAM 33/11 KV Chinnaganjam Sub Station 11KV MUNNAMVARIPALEM INDL 303431240103 11189548 Rural Domestic
170 CHIRALA VETAPALEM CHINNAGANJAM 33/11 KV Kothapalem Sub Station 11KV CHINAGANJAM TOWN 303431240301 14195260 Rural Domestic
171 CHIRALA VETAPALEM CHINNAGANJAM 33/11 KV Kothapalem Sub Station 11 KV ADIVEEDIPALEM 303431240302 X0659809 Rural Domestic
172 CHIRALA VETAPALEM CHINNAGANJAM 33/11 KV Kothapalem Sub Station 11 KOTHAPALEM 303431240303 X0476047 Rural Domestic
173 CHIRALA VETAPALEM CHINNAGANJAM 33/11 KV Kothapalem Sub Station 11KV SNOWHITE SALTS 303431240305 X0659962 Rural Ind.Dedicated
174 CHIRALA VETAPALEM CHINNAGANJAM 33/11 KV Kothapalem Sub Station 11KV MOTUPALLI AGL 303431240304 X0659829 Rural (Agl+Domestic)
175 CHIRALA VETAPALEM CHINNAGANJAM 33/11 KV PANDILLAPALLI SUB-STATION 11KV MOTUPALLI1 303431140101 X0476050 Rural Ind Express
176 CHIRALA VETAPALEM CHINNAGANJAM 33/11 KV PANDILLAPALLI SUB-STATION 11KV MOTUPALLI2 303431140102 X0476051 Rural Ind Express
177 CHIRALA VETAPALEM CHINNAGANJAM 33/11 KV Pedaganjam Sub Station 11KV INDUSTRIAL I II 303431240201 X0478222 Rural Domestic
178 CHIRALA VETAPALEM CHINNAGANJAM 33/11 KV Pedaganjam Sub Station 11KV PEDAGANJAM Neelayapalem AGL 303431240202 X0661301 Rural SS Head Quarters
179 CHIRALA VETAPALEM VETAPALEM 33/11 KV RamannapetaSub Station 11KV AQUA 303431340402 X0659892 Rural Ind Express
180 CHIRALA VETAPALEM VETAPALEM 33/11 KV RamannapetaSub Station 11KV RAMANNAPETA 303431340403 X0659876 Rural Domestic
181 CHIRALA VETAPALEM VETAPALEM 33/11 KV RamannapetaSub Station 11KV NAYANAPALLI 303431340401 X0476049 Rural Domestic
182 CHIRALA VETAPALEM VETAPALEM 33/11 KV Vetapalem Sub Station 11KV SANTHARAVURU 303431340101 11195155 Rural (Agl+Domestic)
183 CHIRALA VETAPALEM VETAPALEM 33/11 KV Vetapalem Sub Station 11KV VETAPALEM TOWN1 303431340104 11195656 Rural MHQ
184 CHIRALA VETAPALEM VETAPALEM 33/11 KV Vetapalem Sub Station 11KV SPINNINGMILL(VETAPALEM) 303431340102 11192148 Rural Ind.Dedicated
185 CHIRALA VETAPALEM VETAPALEM 33/11 KV Vetapalem Sub Station 11KV VETAPALEM2 303431340103 11192490 Rural MHQ
186 CHIRALA VETAPALEM VETAPALEM RURALS 33/11 KV Chellareddypalem Sub Station 11KV ST ANN S ENGINEERING COLLEGE FEEDER 303431340305 X0659965 Rural MHQ
187 CHIRALA VETAPALEM VETAPALEM RURALS 33/11 KV Chellareddypalem Sub Station 11KV APSIDC (CHALLAREDDY PALEM) 303431340301 X0659915 Rural Lift Irrigation
188 CHIRALA VETAPALEM VETAPALEM RURALS 33/11 KV Chellareddypalem Sub Station 11KV CHALLAREDDYPALEM TOWN 303431340303 X0476048 Rural SS Head Quarters
189 CHIRALA VETAPALEM VETAPALEM RURALS 33/11 KV Chellareddypalem Sub Station 11KV RAMAPURAM 303431340304 X0659861 Rural Domestic
190 CHIRALA VETAPALEM VETAPALEM RURALS 33/11 KV Chellareddypalem Sub Station 11KV CHALLAREDDYPALEM RURAL 303431340302 X0659914 Rural Pure Agl
191 CHIRALA VETAPALEM VETAPALEM RURALS 33/11 KV Chirala Sub Station 11KV DIVISIONOFFICE 303441240103 11190038 Rural MHQ
192 CHIRALA VETAPALEM VETAPALEM RURALS 33/11 KV Chirala Sub Station 11KV KOTHAPETA 303441240104 11195052 Rural Domestic
193 CHIRALA VETAPALEM VETAPALEM RURALS 33/11 KV Ganjipalem Sub Station 11KV BHAVANARUSHIPETA 303441340203 X0659917 Rural Domestic
194 CHIRALA VETAPALEM VETAPALEM RURALS 33/11 KV Ganjipalem Sub Station 11KV RTC COLONY 303441340204 X0659952 Rural Domestic
195 CHIRALA VETAPALEM VETAPALEM RURALS 33/11 KV Jandrapeta Sub Station 11KV SPINNINGMILL(JANDRAPET) 303441340104 X0659918 Rural Ind.Dedicated
196 CHIRALA VETAPALEM VETAPALEM RURALS 33/11 KV PANDILLAPALLI SUB-STATION 11KV PULLARIPALEM 303431140104 11190006 Rural Domestic
197 CHIRALA VETAPALEM VETAPALEM RURALS 33/11 KV PANDILLAPALLI SUB-STATION 11KV PANDILLAPALLI 303431140103 11189917 Rural SS Head Quarters
198 KANDUKUR KANDUKUR KDK RURALS 33/11 KV Kandukur Rurals Sub Station 11KV UPPUCHERUVU 303511240101 11195401 Urban Mixed
199 KANDUKUR KANDUKUR KDK RURALS 33/11 KV Kandukur Rurals Sub Station 11KV KOVURU 303511240104 11191649 Rural (Agl+Domestic)
200 KANDUKUR KANDUKUR KDK RURALS 33/11 KV Machavaram Sub Station 11KV MACHAVARAM AGL 303511240203 AP921041 Rural Pure Agl
201 KANDUKUR KANDUKUR KDK RURALS 33/11 KV Machavaram Sub Station 11KV MACHAVARAM TOWN 303511240201 X0478259 Rural SS Head Quarters
202 KANDUKUR KANDUKUR KDK RURALS 33/11 KV Machavaram Sub Station 11KV PARAKONDAPADU 303511240202 X0659837 Rural (Agl+Domestic)
203 KANDUKUR KANDUKUR KDK RURALS 33/11 KV Machavaram Sub Station 11KV DONDAPADU 303511240204 X0659869 Rural (Agl+Domestic)
204 KANDUKUR KANDUKUR KDK RURALS 33/11 KV Machavaram Sub Station 11KV KM PALEM 303511240205 X0661249 Rural (Agl+Domestic)
205 KANDUKUR KANDUKUR KDK RURALS 33/11 KV Oguru Sub Station 11KV OGURU TOWN 303511240301 X0478208 Rural SS Head Quarters
206 KANDUKUR KANDUKUR KDK RURALS 33/11 KV Oguru Sub Station 11KV PALUKURU GANIGUNTA 303511240302 X0659926 Rural (Agl+Domestic)
207 KANDUKUR KANDUKUR KDK RURALS 33/11 KV Oguru Sub Station 11 INDUSTRIAL 303511240303 X0326953 Rural Domestic
208 KANDUKUR KANDUKUR KDK RURALS 33/11 KV Paluru SS 11KV SRR PURAM 303511240402 15191361 Rural (Agl+Domestic)
209 KANDUKUR KANDUKUR KDK RURALS 33/11 KV Paluru SS 11KV DONDAPADU AGL 303511240403 15192003 Rural (Agl+Domestic)
210 KANDUKUR KANDUKUR KDK RURALS 33/11 KV Paluru SS 11KV PALURU TOWN 303511240401 15191195 Rural SS Head Quarters
211 KANDUKUR KANDUKUR KDK RURALS 33/11KV EAST KANDUKUR 11KV MAHADEVAPURAM 303511140203 11195440 Rural (Agl+Domestic)
212 KANDUKUR KANDUKUR KDK RURALS 33/11KV PAMUR ROAD SS 11KV KANCHARAGUNTA 303511140304 11192342 Rural (Agl+Domestic)
213 KANDUKUR KANDUKUR KDK TOWN 33/11 KV Kandukur Rurals Sub Station 11KV JANARDHANCOLONY 303511240102 X0476728 Urban Mixed
214 KANDUKUR KANDUKUR KDK TOWN 33/11 KV Kandukur Rurals Sub Station 11KV SS TANK 303511240103 X0476036 Urban Water Works
215 KANDUKUR KANDUKUR KDK TOWN 33/11 KV Kandukur Town Sub Station 11KV SIVALAYAM 303511140102 X0477363 Urban Mixed
216 KANDUKUR KANDUKUR KDK TOWN 33/11 KV Kandukur Town Sub Station 11KV SBI 303511140104 X0477362 Urban Mixed
217 KANDUKUR KANDUKUR KDK TOWN 33/11 KV Kandukur Town Sub Station 11KV LIC 303511140103 X0477366 Urban Mixed
218 KANDUKUR KANDUKUR KDK TOWN 33/11 KV Kandukur Town Sub Station 11KV PAMUR ROAD 303511140101 X0477364 Urban Mixed
219 KANDUKUR KANDUKUR KDK TOWN 33/11KV CHUTTUGUNTA ROAD SS 11KV VIP FEEDER 303511140402 17009734 Urban Mixed
220 KANDUKUR KANDUKUR KDK TOWN 33/11KV CHUTTUGUNTA ROAD SS 11KV GURRAMVARI PALEM FEEDER 303511140401 17009726 Urban Mixed
221 KANDUKUR KANDUKUR KDK TOWN 33/11KV CHUTTUGUNTA ROAD SS 11KV CTRI FEEDER 303511140404 17009700 Urban Mixed
222 KANDUKUR KANDUKUR KDK TOWN 33/11KV CHUTTUGUNTA ROAD SS 11KV CHUTTUGUNTA FEEER 303511140403 17009757 Urban Mixed
223 KANDUKUR KANDUKUR KDK TOWN 33/11KV EAST KANDUKUR 11KV CTRI 303511140201 X0478234 Urban Mixed
224 KANDUKUR KANDUKUR KDK TOWN 33/11KV EAST KANDUKUR 11KV MRO_OFFICE 303511140202 X0478236 Urban Mixed
225 KANDUKUR KANDUKUR KDK TOWN 33/11KV PAMUR ROAD SS 11 KV INDUSTRIAL ( PAMUR ROAD) 303511140303 X0659993 Rural Domestic
226 KANDUKUR KANDUKUR KDK TOWN 33/11KV PAMUR ROAD SS 11KV VENKATADRI PALEM 303511140302 X0477365 Urban Mixed
227 KANDUKUR KANDUKUR KDK TOWN 33/11KV PAMUR ROAD SS 11KV SRINAGAR COLONY 303511140301 X0476727 Urban Mixed
228 KANDUKUR KANDUKUR PONNALURU 33/11 KV K Agraharam Sub Station 11KV K AGRAHARAM TOWN 303511340201 11195061 Rural SS Head Quarters
229 KANDUKUR KANDUKUR PONNALURU 33/11 KV K Agraharam Sub Station 11KV BOGANAMPADU 303511340202 11195426 Rural (Agl+Domestic)
230 KANDUKUR KANDUKUR PONNALURU 33/11 KV K Agraharam Sub Station 11KV KOTHAPALEM RWS 303511340204 X0661315 Rural RWS
231 KANDUKUR KANDUKUR PONNALURU 33/11 KV K Agraharam Sub Station 11KV BALI REDDYPALEM 303511340203 11194946 Rural (Agl+Domestic)
232 KANDUKUR KANDUKUR PONNALURU 33/11 KV Ponnalur Sub Station 11KV PONNALUR RURAL 303511340102 AP920664 Rural (Agl+Domestic)
233 KANDUKUR KANDUKUR PONNALURU 33/11 KV Ponnalur Sub Station 11KN PONNALUR TOWN 303511340101 11191182 Rural MHQ
234 KANDUKUR KANDUKUR PONNALURU 33/11 KV Ponnalur Sub Station 11KV MUPPALLA 303511340104 11191017 Rural (Agl+Domestic)
235 KANDUKUR KANDUKUR PONNALURU 33/11 KV Ponnalur Sub Station 11KV INDUSTRIAL 303511340105 X0477340 Rural Ind.Dedicated
236 KANDUKUR KANDUKUR PONNALURU 33/11 KV Ponnalur Sub Station 11KV PAIREDDY PALEM 303511340103 11195708 Rural (Agl+Domestic)
237 KANDUKUR KANDUKUR PONNALURU 33/11KV MALAPADU SS 11KV MALAPDU TOWN 303511340401 17009706 Rural SS Head Quarters
238 KANDUKUR KANDUKUR PONNALURU 33/11KV MALAPADU SS 11KV THIMMAPALEM 303511340403 17009763 Rural (Agl+Domestic)
239 KANDUKUR KANDUKUR PONNALURU 33/11KV MALAPADU SS 11KV MALAPADU AGL 303511340402 17009830 Rural Pure Agl
240 KANDUKUR KANDUKUR PONNALURU 33/11KV MALAPADU SS 11KV MULEVARIPALEM 303511340404 17009765 Rural (Agl+Domestic)
241 KANDUKUR KANDUKUR PONNALURU 33/11KV SS Choutapalem 11KV11KV CHOWTAPALEM VIPPAGUNTA 303511340301 14195454 Rural (Agl+Domestic)
242 KANDUKUR KANDUKUR PONNALURU 33/11KV SS Choutapalem 11KV LINGAM GUNTA CHERUKURU 303511340302 14195325 Rural (Agl+Domestic)
243 KANDUKUR KANDUKUR RURALS GUDLURU 33/11 KV Chinalatrapi Substation 11KV PEDALATRAPI 303512140303 11189913 Rural (Agl+Domestic)
244 KANDUKUR KANDUKUR RURALS GUDLURU 33/11 KV Chinalatrapi Substation 11KV CHINALATRAPI TOWN 303512140301 11189794 Rural SS Head Quarters
245 KANDUKUR KANDUKUR RURALS GUDLURU 33/11 KV Chinalatrapi Substation 11KV NARASAPURAM 303512140302 14195293 Rural (Agl+Domestic)
246 KANDUKUR KANDUKUR RURALS GUDLURU 33/11 KV Darakanipadu Sub Station 11KV PURETIPALLI 303512140403 17032851 Rural (Agl+Domestic)
247 KANDUKUR KANDUKUR RURALS GUDLURU 33/11 KV Darakanipadu Sub Station 11KV DARAKANIPADU 11KV RALLAPADU 303512140401 17032831 Rural (Agl+Domestic)
248 KANDUKUR KANDUKUR RURALS GUDLURU 33/11 KV Darakanipadu Sub Station 11KV DOPPALAMPADU 303512140402 17032817 Rural (Agl+Domestic)
249 KANDUKUR KANDUKUR RURALS GUDLURU 33/11 KV Gudlur Sub Station 11KV BASIREDDYPALEM 303512140102 X0661307 Rural (Agl+Domestic)
250 KANDUKUR KANDUKUR RURALS GUDLURU 33/11 KV Gudlur Sub Station 11KV VENKAMPETA 303512140105 X0478209 Rural (Agl+Domestic)
251 KANDUKUR KANDUKUR RURALS GUDLURU 33/11 KV Gudlur Sub Station 11KV POTLURU 303512140104 X0659991 Rural (Agl+Domestic)
252 KANDUKUR KANDUKUR RURALS GUDLURU 33/11 KV Gudlur Sub Station 11KV GULLAPALEM 303512140103 X0477370 Rural (Agl+Domestic)
253 KANDUKUR KANDUKUR RURALS GUDLURU 33/11 KV Gudlur Sub Station 11KV GUDLUR TOWN 303512140101 11193225 Rural MHQ
254 KANDUKUR KANDUKUR RURALS GUDLURU 33/11 KV Tettu Sub Station 11KV CHEVUR 303512140203 X0661229 Rural (Agl+Domestic)
255 KANDUKUR KANDUKUR RURALS GUDLURU 33/11 KV Tettu Sub Station 11KV MOCHERLA 303512140202 X0478257 Rural (Agl+Domestic)
256 KANDUKUR KANDUKUR RURALS GUDLURU 33/11 KV Tettu Sub Station 11KV THETTU TOWN 303512140201 X0659873 Rural SS Head Quarters
257 KANDUKUR KANDUKUR RURALS L.SAMUDRAM 33/11 KV Chinapavani Sub Station 11KV MUTHAVARIPALEM 303512240202 11194848 Rural (Agl+Domestic)
258 KANDUKUR KANDUKUR RURALS L.SAMUDRAM 33/11 KV Chinapavani Sub Station 11KV ANNEBOINAPALLI 303512240203 11191943 Rural (Agl+Domestic)
259 KANDUKUR KANDUKUR RURALS L.SAMUDRAM 33/11 KV Chinapavani Sub Station 11KV CHINAPAVANI TOWN 303512240201 X0661316 Rural SS Head Quarters
260 KANDUKUR KANDUKUR RURALS L.SAMUDRAM 33/11 KV Lingasamudram Sub Station 11KV VENGALAPURAM 303512240104 11192297 Rural (Agl+Domestic)
261 KANDUKUR KANDUKUR RURALS L.SAMUDRAM 33/11 KV Lingasamudram Sub Station 11KV LINGASAMUDRAM TOWN 303512240101 14195226 Rural MHQ
262 KANDUKUR KANDUKUR RURALS L.SAMUDRAM 33/11 KV Lingasamudram Sub Station 11KV AGPADU 303512240103 14194131 Rural (Agl+Domestic)
263 KANDUKUR KANDUKUR RURALS L.SAMUDRAM 33/11 KV Lingasamudram Sub Station 11KV MOGILICHERLA 303512240102 X0477369 Rural (Agl+Domestic)
264 KANDUKUR KANDUKUR RURALS L.SAMUDRAM 33/11 KV Lingasamudram Sub Station 11KV RWS 303512240105 X0659997 Rural RWS
265 KANDUKUR KANDUKUR RURALS L.SAMUDRAM 33/11 KV VRkota Sub Station 11KV V R KOTA TOWN MALAKONDRAYUNIPALEM 303512240301 X0659885 Rural (Agl+Domestic)
266 KANDUKUR KANDUKUR RURALS L.SAMUDRAM 33/11 KV VRkota Sub Station 11KV TUNUGUNTA 303512240305 17009717 Rural (Agl+Domestic)
267 KANDUKUR KANDUKUR RURALS L.SAMUDRAM 33/11 KV VRkota Sub Station 11KV V R KOTA RURAL 303512240302 17009717 Rural (Agl+Domestic)
268 KANDUKUR KANDUKUR RURALS V.V.PALEM 33/11 KV Chundi Sub Station 11KV CHUNDI TOWN 303512340401 15191302 Rural SS Head Quarters
269 KANDUKUR KANDUKUR RURALS V.V.PALEM 33/11 KV Chundi Sub Station 11KV POLINENICHERUVU 303512340404 X0478261 Rural (Agl+Domestic)
270 KANDUKUR KANDUKUR RURALS V.V.PALEM 33/11 KV Chundi Sub Station 11KV MALAKONDA 303512340402 X0661231 Rural (Agl+Domestic)
271 KANDUKUR KANDUKUR RURALS V.V.PALEM 33/11 KV Chundi Sub Station 11KV AYYAVARIPALLI 303512340403 X0661254 Rural (Agl+Domestic)
272 KANDUKUR KANDUKUR RURALS V.V.PALEM 33/11 KV Naladalapur Sub Station 11KV KALAVALLA 303512340303 X0661252 Rural (Agl+Domestic)
273 KANDUKUR KANDUKUR RURALS V.V.PALEM 33/11 KV Naladalapur Sub Station 11KV NALADALPUR TOWN 303512340301 X0478258 Rural SS Head Quarters
274 KANDUKUR KANDUKUR RURALS V.V.PALEM 33/11 KV Naladalapur Sub Station 11KV SINGAMNENIPALLI 303512340302 X0661239 Rural (Agl+Domestic)
275 KANDUKUR KANDUKUR RURALS V.V.PALEM 33/11 KV Pokuru Sub Station 11KV KONDASAMUDRAM 303512340103 11192088 Rural (Agl+Domestic)
276 KANDUKUR KANDUKUR RURALS V.V.PALEM 33/11 KV Pokuru Sub Station 11KV SAKHAVARAM 303512340104 X0661253 Rural (Agl+Domestic)
277 KANDUKUR KANDUKUR RURALS V.V.PALEM 33/11 KV Pokuru Sub Station 11KV BADEVARIPALEM 303512340102 11193333 Rural (Agl+Domestic)
278 KANDUKUR KANDUKUR RURALS V.V.PALEM 33/11 KV Pokuru Sub Station 11KV POKUR TOWN 303512340101 X0661250 Rural SS Head Quarters
279 KANDUKUR KANDUKUR RURALS V.V.PALEM 33/11 KV VV Palem Sub Station 11KV T P PALEM 303512340204 11195077 Rural (Agl+Domestic)
280 KANDUKUR KANDUKUR RURALS V.V.PALEM 33/11 KV VV Palem Sub Station 11KV V V PALEM TOWN 303512340201 X0476033 Rural MHQ
281 KANDUKUR KANDUKUR RURALS V.V.PALEM 33/11 KV VV Palem Sub Station 11KV ANKABHUPALAPURAM 303512340202 14195194 Rural (Agl+Domestic)
282 KANDUKUR KANDUKUR RURALS V.V.PALEM 33/11 KV VV Palem Sub Station 11KV ROLLAPADU 303512340203 X0659924 Rural (Agl+Domestic)
283 KANDUKUR SINGARAYAKONDA JARUGUMALLI 33/11 KV Kamepalli Substation 11KV PATCHAVA 303521240303 03029495 Rural (Agl+Domestic)
284 KANDUKUR SINGARAYAKONDA JARUGUMALLI 33/11 KV Kamepalli Substation 11KV KAMEPALLI 303521240301 14194174 Rural SS Head Quarters
285 KANDUKUR SINGARAYAKONDA JARUGUMALLI 33/11 KV Kamepalli Substation 11KV CHATUKUPADU 303521240302 03029499 Rural (Agl+Domestic)
286 KANDUKUR SINGARAYAKONDA JARUGUMALLI 33/11 KV Narisingolu Sub Station 11KV CHIRUKURPDU 303521240202 X0478228 Rural (Agl+Domestic)
287 KANDUKUR SINGARAYAKONDA JARUGUMALLI 33/11 KV Narisingolu Sub Station 11KV PAIDIPADU 303521240203 11192266 Rural (Agl+Domestic)
288 KANDUKUR SINGARAYAKONDA JARUGUMALLI 33/11 KV Narisingolu Sub Station 11KV NARSINGOLE TOWN 303521240201 X0659870 Rural SS Head Quarters
289 KANDUKUR SINGARAYAKONDA JARUGUMALLI 33/11 KV Zarugumalli Sub Station 11KV NANADANAVANAM 303521240103 14194132 Rural (Agl+Domestic)
290 KANDUKUR SINGARAYAKONDA JARUGUMALLI 33/11 KV Zarugumalli Sub Station 11KV ZARUGUMALLI TOWN 303521240101 14194078 Rural MHQ
291 KANDUKUR SINGARAYAKONDA JARUGUMALLI 33/11 KV Zarugumalli Sub Station 11KV VAVILETIPADU 303521240104 X0659956 Rural (Agl+Domestic)
292 KANDUKUR SINGARAYAKONDA JARUGUMALLI 33/11 KV Zarugumalli Sub Station 11KV DAVAGUDUR 303521240102 X0478229 Rural (Agl+Domestic)
293 KANDUKUR SINGARAYAKONDA KONDEPI 33/11 KV PETLURU SS 11KV PETLURU TOWN 11KV MUGACHINTALA 303521440301 X0659989 Rural (Agl+Domestic)
294 KANDUKUR SINGARAYAKONDA KONDEPI 33/11 KV PETLURU SS 11KV PETLURU RURAL 11KV TATAKULAPALEM 303521440302 X0478260 Rural (Agl+Domestic)
295 KANDUKUR SINGARAYAKONDA KONDEPI 33/11 KV K Uppalapadu Sub Station 11KV THUMADU LIFT IRIGATION 303521440204 11192263 Rural Lift Irrigation
296 KANDUKUR SINGARAYAKONDA KONDEPI 33/11 KV K Uppalapadu Sub Station 11KV MUPPAVARAM 303521440203 X0661203 Rural (Agl+Domestic)
297 KANDUKUR SINGARAYAKONDA KONDEPI 33/11 KV K Uppalapadu Sub Station 11KV K UPPALAPADU_TOWN 303521440201 X0661201 Rural SS Head Quarters
298 KANDUKUR SINGARAYAKONDA KONDEPI 33/11 KV K Uppalapadu Sub Station 11KV THUMADU 303521440202 X0661202 Rural (Agl+Domestic)
299 KANDUKUR SINGARAYAKONDA KONDEPI 33/11 KV Kondepi Sub Station 11KV GURRAPADIYA LI SCHEME 303521440106 11192916 Rural Lift Irrigation
300 KANDUKUR SINGARAYAKONDA KONDEPI 33/11 KV Kondepi Sub Station 11KV NENNURUPADU 303521440102 11192902 Rural (Agl+Domestic)
301 KANDUKUR SINGARAYAKONDA KONDEPI 33/11 KV Kondepi Sub Station 11KV PERIDEPI 303521440103 X0661199 Rural (Agl+Domestic)
302 KANDUKUR SINGARAYAKONDA KONDEPI 33/11 KV Kondepi Sub Station 11KV ILLAVARA 303521440105 11192902 Rural (Agl+Domestic)
303 KANDUKUR SINGARAYAKONDA KONDEPI 33/11 KV Kondepi Sub Station 11KV KONDEPI TOWN 303521440101 X0478227 Rural MHQ
304 KANDUKUR SINGARAYAKONDA KONDEPI 33/11 KV Kondepi Sub Station 11KV JALLAPALEM 303521440104 X0659933 Rural (Agl+Domestic)
305 KANDUKUR SINGARAYAKONDA S.KONDA 33/11 KV Pakala Sub Station 11KV PAKALA TOWN 303521140201 03029479 Rural SS Head Quarters
306 KANDUKUR SINGARAYAKONDA S.KONDA 33/11 KV Pakala Sub Station 11KV PAKALA AGL 303521140203 X0661188 Rural (Agl+Domestic)
307 KANDUKUR SINGARAYAKONDA S.KONDA 33/11 KV Pakala Sub Station 11KV KESUPALEM AQUA 303521140204 X0661219 Rural Ind Express
308 KANDUKUR SINGARAYAKONDA S.KONDA 33/11 KV Pakala Sub Station 11KV WOOLLAPALEM 303521140202 X0661187 Rural (Agl+Domestic)
309 KANDUKUR SINGARAYAKONDA S.KONDA 33/11 KV SANAMPUDI SS 11KV SANAMPUDI TOWN 303521140303 17032832 Rural Domestic
310 KANDUKUR SINGARAYAKONDA S.KONDA 33/11 KV SANAMPUDI SS 11KV SANAMPUDI TOWN SANAMPUDI RURAL 303521140301 X0659973 Rural (Agl+Domestic)
311 KANDUKUR SINGARAYAKONDA S.KONDA 33/11 KV SANAMPUDI SS 11KV INDUSTRIAL (SANAMPUDI) 303521140302 X0661251 Rural Domestic
312 KANDUKUR SINGARAYAKONDA S.KONDA 33/11 KV SOMARAJUPALLI SS 11KV INDUSTRIAL (P S KONDA AQUA)) 303521140502 03029492 Rural Ind Express
313 KANDUKUR SINGARAYAKONDA S.KONDA 33/11 KV SOMARAJUPALLI SS 11KV P S KONDA AGL 303521140503 17009833 Rural (Agl+Domestic)
314 KANDUKUR SINGARAYAKONDA S.KONDA 33/11 KV SOMARAJUPALLI SS 11KV S R PALLI TOWN S R PALLI RURAL 303521140501 X0661186 Rural (Agl+Domestic)
315 KANDUKUR SINGARAYAKONDA S.KONDA 33/11 KV Singarayakonda Sub Station 11KV M R O OFFICE 303521140103 11194026 Rural MHQ
316 KANDUKUR SINGARAYAKONDA S.KONDA 33/11 KV Singarayakonda Sub Station 11KV INDUSTRIAL ( KANUMALLLA ) 303521140106 11195264 Rural Domestic
317 KANDUKUR SINGARAYAKONDA S.KONDA 33/11 KV Singarayakonda Sub Station 11 INDUSTRIAL (PTP) 303521140105 11194255 Rural Domestic
318 KANDUKUR SINGARAYAKONDA S.KONDA 33/11 KV Singarayakonda Sub Station 11 INDUSTRIAL(APIIC) 303521140104 11191844 Rural Ind Express
319 KANDUKUR SINGARAYAKONDA S.KONDA 33/11 KV Singarayakonda Sub Station 11KV MULAGUNTAPADU 303521140102 11191865 Rural MHQ
320 KANDUKUR SINGARAYAKONDA S.KONDA 33/11 KV Singarayakonda Sub Station 11KV RAILWAY ROAD 303521140101 11194024 Rural MHQ
321 KANDUKUR SINGARAYAKONDA ULAVAPADU 33/11 KV Alagayapalem Sub Station 11KV VAKA 303521340402 14195464 Rural (Agl+Domestic)
322 KANDUKUR SINGARAYAKONDA ULAVAPADU 33/11 KV Alagayapalem Sub Station 11KV ANKAMMAPALEM 303521340404 11193985 Rural (Agl+Domestic)
323 KANDUKUR SINGARAYAKONDA ULAVAPADU 33/11 KV Alagayapalem Sub Station 11KV T CH PALEM 303521340403 X0661200 Rural (Agl+Domestic)
324 KANDUKUR SINGARAYAKONDA ULAVAPADU 33/11 KV Alagayapalem Sub Station 11KV ALAGAYAPALEM 303521340401 11193889 Rural SS Head Quarters
325 KANDUKUR SINGARAYAKONDA ULAVAPADU 33/11 KV Bhimavaram SS 11KV Bhimavaram Water Works 303521340502 14197411 Rural RWS
326 KANDUKUR SINGARAYAKONDA ULAVAPADU 33/11 KV Bhimavaram SS 11KV Baddipudi Krishnapuram 303521340503 X0659851 Rural (Agl+Domestic)
327 KANDUKUR SINGARAYAKONDA ULAVAPADU 33/11 KV Bhimavaram SS 11KV Bhimavaram Town 303521340501 15192029 Rural MHQ
328 KANDUKUR SINGARAYAKONDA ULAVAPADU 33/11 KV Karedu Sub Station 11KV KAREDU TOWN 303521340201 X0661185 Rural MHQ
329 KANDUKUR SINGARAYAKONDA ULAVAPADU 33/11 KV Karedu Sub Station 11KV RAMAKRISHNAPURAM 303521340204 X0659971 Rural (Agl+Domestic)
330 KANDUKUR SINGARAYAKONDA ULAVAPADU 33/11 KV Karedu Sub Station 11KV KOTHAPALLIPALEM 303521340203 X0661184 Rural (Agl+Domestic)
331 KANDUKUR SINGARAYAKONDA ULAVAPADU 33/11 KV Karedu Sub Station 11KV INDUSTRIAL 303521340202 X0659972 Rural Ind Express
332 KANDUKUR SINGARAYAKONDA ULAVAPADU 33/11 KV Ulavapadu Sub Station 11KV S R SATRAM 303521340104 11190913 Rural (Agl+Domestic)
333 KANDUKUR SINGARAYAKONDA ULAVAPADU 33/11 KV Ulavapadu Sub Station 11KV BADDIPUDI 303521340105 11190857 Rural (Agl+Domestic)
334 KANDUKUR SINGARAYAKONDA ULAVAPADU 33/11 KV Ulavapadu Sub Station 11KV VAKA 303521340103 11190724 Rural (Agl+Domestic)
335 KANDUKUR SINGARAYAKONDA ULAVAPADU 33/11 KV Ulavapadu Sub Station 11KV ULAVAPADU TOWN 303521340101 X0326960 Rural MHQ
336 KANDUKUR SINGARAYAKONDA ULAVAPADU 33/11 KV Ulavapadu Sub Station 11KV ATMAKUR 303521340102 X0661318 Rural (Agl+Domestic)
337 KANDUKUR SINGARAYAKONDA ULAVAPADU 33/11 KV Ulavapadu Sub Station 11KV BHEEMAVARAM RWS 303521340106 AP920635 Rural RWS
338 KANDUKUR SINGARAYAKONDA ULAVAPADU 33/11 KVChakicherla Sub Station 11KV RAMAYAPATNAM 303521340302 X0661164 Rural (Agl+Domestic)
339 KANDUKUR SINGARAYAKONDA ULAVAPADU 33/11 KVChakicherla Sub Station 11 KV INDUSTRIAL (KARLAPALEM AQUA) 303521340305 X0661168 Rural Ind Express
340 KANDUKUR SINGARAYAKONDA ULAVAPADU 33/11 KVChakicherla Sub Station 11KV SUBBARAYUDU SATRAM 303521340303 X0661344 Rural (Agl+Domestic)
341 KANDUKUR SINGARAYAKONDA ULAVAPADU 33/11 KVChakicherla Sub Station 11KV CHAKICHERLA 303521340301 X0661167 Rural SS Head Quarters
342 KANDUKUR SINGARAYAKONDA ULAVAPADU 33/11KV Ramayapatnam SS 11KV Ramayapatnam Agl 303521340601 17009776 Rural Pure Agl
343 KANDUKUR SINGARAYAKONDA ULAVAPADU 33/11KV Ramayapatnam SS 11 KV INDUSTRIAL ( LIGHT HOUSE) 303521340603 17009804 Rural Domestic
344 KANDUKUR SINGARAYAKONDA ULAVAPADU 33/11KV Ramayapatnam SS 11 KV RAMAYAPATNA, TOWN+KARLAPALEM AQUA 303521340602 17009749 Rural Domestic
345 KANIGIRI DARSI DARSI 33/11 KV Darsi Sub Station 11KV DARSITOWN II 303121140102 11193715 Rural MHQ
346 KANIGIRI DARSI DARSI 33/11 KV Darsi Sub Station 11KV POTHAKAMURU 303121140103 11195196 Rural (Agl+Domestic)
347 KANIGIRI DARSI DARSI 33/11 KV Darsi Sub Station 11KV DARSITOWN I 303121140101 X0659969 Rural MHQ
348 KANIGIRI DARSI DARSI 33/11 KV Darsi Sub Station 11KV RAJAMPALLI 303121140104 11191651 Rural (Agl+Domestic)
349 KANIGIRI DARSI DARSI RURALS 33/11 KV Botlapalem Sub Station 11KV BOTLAPALEMAGL 303121140302 15191420 Rural Pure Agl
350 KANIGIRI DARSI DARSI RURALS 33/11 KV Botlapalem Sub Station 11KV BOTLAPALEMTOWN 303121140301 X0659818 Rural SS Head Quarters
351 KANIGIRI DARSI DARSI RURALS 33/11 KV Botlapalem Sub Station 11KV CH K PALEM 303121140304 X0659849 Rural (Agl+Domestic)
352 KANIGIRI DARSI DARSI RURALS 33/11 KV Botlapalem Sub Station 11KV PAPIREDDYPALEM 303121140303 14195433 Rural (Agl+Domestic)
353 KANIGIRI DARSI DARSI RURALS 33/11 KV CHANDALURU SS 11KV CHANDALUR 303121540101 11192918 Rural SS Head Quarters
354 KANIGIRI DARSI DARSI RURALS 33/11 KV CHANDALURU SS 11KV VENKATACHALAMPALLI 303121540103 14196466 Rural (Agl+Domestic)
355 KANIGIRI DARSI DARSI RURALS 33/11 KV CHANDALURU SS 11KV POTHAVARAM 303121540102 X0659911 Rural (Agl+Domestic)
356 KANIGIRI DARSI DARSI RURALS 33/11 KV Kothapalli Sub Station 11 kv Tripurasundaripuram 303121540203 15191277 Rural (Agl+Domestic)
357 KANIGIRI DARSI DARSI RURALS 33/11 KV Kothapalli Sub Station 11 kv Korlamadugu 303121540202 15191417 Rural (Agl+Domestic)
358 KANIGIRI DARSI DARSI RURALS 33/11 KV Kothapalli Sub Station 11KV Kothapalli Town 303121540201 15191426 Rural SS Head Quarters
359 KANIGIRI DARSI DARSI RURALS 33/11 KV Ragampalli Sub Station 11KV KOTHAPALLI 303121140201 11192338 Rural (Agl+Domestic)
360 KANIGIRI DARSI DARSI RURALS 33/11 KV Ragampalli Sub Station 11KV R C PURAM 303121140203 X0659881 Rural (Agl+Domestic)
361 KANIGIRI DARSI DARSI RURALS 33/11 KV Ragampalli Sub Station 11KV GANESWARAPURAM 303121140202 X0659970 Rural (Agl+Domestic)
362 KANIGIRI DARSI DARSI RURALS 33/11 KV Ragampalli Sub Station 11KV RAJAMPALLITOWN 303121140204 X0659880 Rural SS Head Quarters
363 KANIGIRI DARSI KURICHEDU 33/11 KV AVULAMANDA SS 11KV AVULAMANDA M GANGAVARAM 303121440201 X0659912 Rural (Agl+Domestic)
364 KANIGIRI DARSI KURICHEDU 33/11 KV AVULAMANDA SS 11KV KASIPURAM NAIDUPALEM 303121440202 15190930 Rural (Agl+Domestic)
365 KANIGIRI DARSI KURICHEDU 33/11 KV Kurichedu Sub Station 11KV 11KV KATAMVARIPALLI E V PALEM 303121440101 11192958 Rural (Agl+Domestic)
366 KANIGIRI DARSI KURICHEDU 33/11 KV Kurichedu Sub Station 11KV PERAMBOTLAPALEM POTLAPADU RWS 303121440103 11195713 Rural (Agl+Domestic)
367 KANIGIRI DARSI KURICHEDU 33/11 KV Kurichedu Sub Station 11KV KURICHEDU TOWN 303121440102 11192960 Rural MHQ
368 KANIGIRI DARSI KURICHEDU 33/11 KV Kurichedu Sub Station 11KV BODANAMPADU 303121440104 X0659890 Rural (Agl+Domestic)
369 KANIGIRI DARSI MUNDLAMURU 33/11 KV Edara SS 11KV Bheemavaram 303121340502 15192125 Rural (Agl+Domestic)
370 KANIGIRI DARSI MUNDLAMURU 33/11 KV Edara SS 11KV Ayodhyanagar 303121340501 14197484 Rural (Agl+Domestic)
371 KANIGIRI DARSI MUNDLAMURU 33/11 KV Edara SS 11KV EDARA 303121340503 15192082 Rural SS Head Quarters
372 KANIGIRI DARSI MUNDLAMURU 33/11 KV Marella Sub Station 11KV VEMPADU 303121340203 X0659879 Rural (Agl+Domestic)
373 KANIGIRI DARSI MUNDLAMURU 33/11 KV Marella Sub Station 11 KV Purimetla 303121340202 11190733 Rural (Agl+Domestic)
374 KANIGIRI DARSI MUNDLAMURU 33/11 KV Marella Sub Station 11KV MARELL AGL+GP LIS+M LIS+EC LIS+MKLI 303121340208 X0661222 Rural (Agl+Domestic)
375 KANIGIRI DARSI MUNDLAMURU 33/11 KV Marella Sub Station 11KV MARELL T+MARELLA WW 303121340201 11194053 Rural SS Head Quarters
376 KANIGIRI DARSI MUNDLAMURU 33/11 KV Mundlamur Sub Station 11KV INDUSTRIAL 303121340102 X0478204 Rural Ind.Dedicated
377 KANIGIRI DARSI MUNDLAMURU 33/11 KV Mundlamur Sub Station 11KV MUNDLAMURU 303121340104 X0477345 Rural MHQ
378 KANIGIRI DARSI MUNDLAMURU 33/11 KV Mundlamur Sub Station 11KV MUNDLAMURUAGL 303121340103 14195308 Rural (Agl+Domestic)
379 KANIGIRI DARSI MUNDLAMURU 33/11 KV Mundlamur Sub Station 11KV AGRAHARAM 303121340101 14195174 Rural (Agl+Domestic)
380 KANIGIRI DARSI MUNDLAMURU 33/11 KV Mundlamur Sub Station 11 KV Pasupugallu Polavaram LIS 303121340105 X0659833 Rural (Agl+Domestic)
381 KANIGIRI DARSI MUNDLAMURU 33/11 KV Mundlamur Sub Station 11 KV Sankarapuram 303121340106 X0661333 Rural (Agl+Domestic)
382 KANIGIRI DARSI MUNDLAMURU 33/11 KV Sankarapuram SS 11KV Polavaram 303121340601 14197417 Rural (Agl+Domestic)
383 KANIGIRI DARSI MUNDLAMURU 33/11 KV Sankarapuram SS 11KV Nuzillapalli 303121340603 15192001 Rural (Agl+Domestic)
384 KANIGIRI DARSI MUNDLAMURU 33/11 KV Sankarapuram SS 11KV Sankarapuram 303121340602 14197477 Rural SS Head Quarters
385 KANIGIRI DARSI MUNDLAMURU 33/11 KV Umamaheswarapuram Sub Station 11KV VEMULA 303121340403 AP920666 Rural (Agl+Domestic)
386 KANIGIRI DARSI MUNDLAMURU 33/11 KV Umamaheswarapuram Sub Station 11KV NAIDUPALEM 303121340401 11192295 Rural (Agl+Domestic)
387 KANIGIRI DARSI MUNDLAMURU 33/11 KV Umamaheswarapuram Sub Station 11KV UMAMAHESWARAPURAM 303121340402 X0661277 Rural SS Head Quarters
388 KANIGIRI DARSI TALLURU 33/11 KV Boddukurapadu SS 11KV Chintalapalem 303121241103 15194351 Rural (Agl+Domestic)
389 KANIGIRI DARSI TALLURU 33/11 KV Boddukurapadu SS 11KV veluguvaripalem 303121241102 15194344 Rural (Agl+Domestic)
390 KANIGIRI DARSI TALLURU 33/11 KV Boddukurapadu SS 11KV b k padu 303121241101 15194441 Rural SS Head Quarters
391 KANIGIRI DARSI TALLURU 33/11 KV Daravaripalem Sub Station 11KV Daramvaripalem Rural 303121240503 15191164 Rural Pure Agl
392 KANIGIRI DARSI TALLURU 33/11 KV Daravaripalem Sub Station 11 KV Daramvaripalem Turakapalem 303121240501 11191736 Rural (Agl+Domestic)
393 KANIGIRI DARSI TALLURU 33/11 KV Daravaripalem Sub Station 11KV T V PALEM Agl 303121240502 11195242 Rural Pure Agl
394 KANIGIRI DARSI TALLURU 33/11 KV Dosakayalapadu Sub Station 11KV D K PADU AGL 303121240304 11195192 Rural (Agl+Domestic)
395 KANIGIRI DARSI TALLURU 33/11 KV Dosakayalapadu Sub Station 11KV SINGANNA PALEM 303121240305 14195337 Rural (Agl+Domestic)
396 KANIGIRI DARSI TALLURU 33/11 KV Dosakayalapadu Sub Station 11 KV Papireddypalli 303121240303 11191845 Rural Pure Agl
397 KANIGIRI DARSI TALLURU 33/11 KV Dosakayalapadu Sub Station 11KV T V Palem 303121240301 X0659909 Rural (Agl+Domestic)
398 KANIGIRI DARSI TALLURU 33/11 KV Dosakayalapadu Sub Station 11 KV D K Padu D V Palem LIScheme 303121240302 14194182 Rural SS Head Quarters
399 KANIGIRI DARSI TALLURU 33/11 KV East Gangavaram Sub Station 11 kv Gangavaram 303121240205 15191140 Rural MHQ
400 KANIGIRI DARSI TALLURU 33/11 KV East Gangavaram Sub Station 11KV Turakapalem 303121240203 X0661284 Rural (Agl+Domestic)
401 KANIGIRI DARSI TALLURU 33/11 KV East Gangavaram Sub Station 11KV R B Puram 303121240202 X0478207 Rural (Agl+Domestic)
402 KANIGIRI DARSI TALLURU 33/11 KV East Gangavaram Sub Station 11KV Gangavaram Rural 303121240201 X0661285 Rural (Agl+Domestic)
403 KANIGIRI DARSI TALLURU 33/11 KV Madhavaram SS 11KV kothapalem 303121241001 15190966 Rural (Agl+Domestic)
404 KANIGIRI DARSI TALLURU 33/11 KV Madhavaram SS 11KV Madhavaram AGL 303121241003 15191404 Rural Pure Agl
405 KANIGIRI DARSI TALLURU 33/11 KV Madhavaram SS 11KV Madhavaram 303121241002 15190904 Rural SS Head Quarters
406 KANIGIRI DARSI TALLURU 33/11 KV Nagambotlapalem Sub Station 11KV Lakkavaram 303121240403 X0659831 Rural Pure Agl
407 KANIGIRI DARSI TALLURU 33/11 KV Nagambotlapalem Sub Station 11KV B K Padu 303121240404 X0659859 Rural (Agl+Domestic)
408 KANIGIRI DARSI TALLURU 33/11 KV Nagambotlapalem Sub Station 11KV N B Palem RURAL 303121240402 X0659850 Rural Pure Agl
409 KANIGIRI DARSI TALLURU 33/11 KV Nagambotlapalem Sub Station 11KV N B Palem 303121240401 X0659882 Rural SS Head Quarters
410 KANIGIRI DARSI TALLURU 33/11 KV SIVARAMPURAM SS 11 KV Sivarampuram Somavarappadu 303121240601 X0661297 Rural (Agl+Domestic)
411 KANIGIRI DARSI TALLURU 33/11 KV SIVARAMPURAM SS 11 KV Korrapativari palem 303121240602 14195266 Rural (Agl+Domestic)
412 KANIGIRI DARSI TALLURU 33/11 KV SIVARAMPURAM SS 11KV Sivaramapuram AGL 303121240603 X0478242 Rural (Agl+Domestic)
413 KANIGIRI DARSI TALLURU 33/11 KV Tallur Sub Station 11KV Talluru South 303121240104 14195269 Rural Pure Agl
414 KANIGIRI DARSI TALLURU 33/11 KV Tallur Sub Station 11KV Madhavaram 303121240103 X0476042 Rural Pure Agl
415 KANIGIRI DARSI TALLURU 33/11 KV Tallur Sub Station 11KV Rajanagaram 303121240101 X0476041 Rural (Agl+Domestic)
416 KANIGIRI DARSI TALLURU 33/11 KV Tallur Sub Station 11 KV Tallur Town Talluru North 303121240102 11192293 Rural MHQ
417 KANIGIRI DARSI TALLURU 33/11 KV Tallur Sub Station 11KV Gangavaram 303121240105 X0659816 Rural Pure Agl
418 KANIGIRI DARSI TALLURU 33/11 KV Tallur Sub Station 11KV Mundlamuru 303121240106 11190905 Rural (Agl+Domestic)
419 KANIGIRI DARSI TALLURU 33/11 KV Turakapalem Sub Station 11KV SANGAM 303121240703 15191303 Rural Pure Agl
420 KANIGIRI DARSI TALLURU 33/11 KV Turakapalem Sub Station 11KV Turakapalem 303121240701 11194254 Rural SS Head Quarters
421 KANIGIRI DARSI TALLURU 33/11 KV Turakapalem Sub Station 11 KV Kothuru 303121240702 X0659883 Rural Pure Agl
422 KANIGIRI DARSI TALLURU 33/11KV Lakkavaram SS 11KV Bellamkondavaripalem 303121241203 15191356 Rural (Agl+Domestic)
423 KANIGIRI DARSI TALLURU 33/11KV Lakkavaram SS 11KV Lakkavaram 303121241202 15194339 Rural SS Head Quarters
424 KANIGIRI DARSI TALLURU 33/11KV Lakkavaram SS 11KV Lakkavaram AGL 303121241201 15194386 Rural Pure Agl
425 KANIGIRI KANIGIRI H.M.PADU 33/11 KV NANDANAVANAM SS 11KV Nandanavanam Town Kattakinda Pall 303131340401 X0661207 Rural (Agl+Domestic)
426 KANIGIRI KANIGIRI H.M.PADU 33/11 KV NANDANAVANAM SS 11KV Rangampeta 303131340402 X0661236 Rural (Agl+Domestic)
427 KANIGIRI KANIGIRI H.M.PADU 33/11 KV Seetharamapuram Sub Station 11KV S R Puram Local Hazipuram Bounche 303131340201 X0326923 Rural (Agl+Domestic)
428 KANIGIRI KANIGIRI H.M.PADU 33/11 KV Seetharamapuram Sub Station 11KV Muppalapadu 303131340205 15192006 Rural (Agl+Domestic)
429 KANIGIRI KANIGIRI H.M.PADU 33/11 KV Seetharamapuram Sub Station 11KV Kutagundla 303131340202 X0477338 Rural (Agl+Domestic)
430 KANIGIRI KANIGIRI H.M.PADU 33/11 KV TR Palli Sub Station 11KV Vemulapadu TR Palli Bounched 303131340102 X0477356 Rural (Agl+Domestic)
431 KANIGIRI KANIGIRI H.M.PADU 33/11 KV TR Palli Sub Station 11KV HMPADUTOWN 303131340103 11192844 Rural MHQ
432 KANIGIRI KANIGIRI H.M.PADU 33/11 KV TR Palli Sub Station 11KV Ummanapalli 303131340104 11192389 Rural (Agl+Domestic)
433 KANIGIRI KANIGIRI H.M.PADU 33/11 KV TR Palli Sub Station 11KV MORAVARIPALLI 303131340101 X0659955 Rural (Agl+Domestic)
434 KANIGIRI KANIGIRI KANIGIRI RURALS 33/11 KV AJEESPURAM SS 11KV Battupalli 303131440702 X0661256 Rural (Agl+Domestic)
435 KANIGIRI KANIGIRI KANIGIRI RURALS 33/11 KV AJEESPURAM SS 11KV Yeruvaripalli 303131440701 X0661240 Rural SS Head Quarters
436 KANIGIRI KANIGIRI KANIGIRI RURALS 33/11 KV AJEESPURAM SS 11KV Azeespuram 303131440704 15191405 Rural (Agl+Domestic)
437 KANIGIRI KANIGIRI KANIGIRI RURALS 33/11 KV BP Adda Road Sub Station 11KV NALLAREDDYPALLI 303131440202 11193713 Rural (Agl+Domestic)
438 KANIGIRI KANIGIRI KANIGIRI RURALS 33/11 KV BP Adda Road Sub Station 11KV BALLIPALLI 303131440201 11195240 Rural (Agl+Domestic)
439 KANIGIRI KANIGIRI KANIGIRI RURALS 33/11 KV BP Adda Road Sub Station 11KV TALAKONDAPADU 303131440204 11195237 Rural (Agl+Domestic)
440 KANIGIRI KANIGIRI KANIGIRI RURALS 33/11 KV BP Adda Road Sub Station 11KVBallipalli Town Takkellapadu Bounc 303131440203 11194003 Rural (Agl+Domestic)
441 KANIGIRI KANIGIRI KANIGIRI RURALS 33/11 KV GUDIPADU SS 11KV Gudipadu Rural 303131440602 X0661258 Rural (Agl+Domestic)
442 KANIGIRI KANIGIRI KANIGIRI RURALS 33/11 KV GUDIPADU SS 11KV Gudipadu Town B N Palem 303131440601 X0661243 Rural (Agl+Domestic)
443 KANIGIRI KANIGIRI KANIGIRI RURALS 33/11 KV Guravajipeta Sub Station 11KV Guravajipeta Town 303131440304 X0661241 Rural SS Head Quarters
444 KANIGIRI KANIGIRI KANIGIRI RURALS 33/11 KV Guravajipeta Sub Station 11KV VANGAPADU 303131440302 X0659948 Rural (Agl+Domestic)
445 KANIGIRI KANIGIRI KANIGIRI RURALS 33/11 KV Guravajipeta Sub Station 11KV G PETARURAL 303131440301 X0661241 Rural (Agl+Domestic)
446 KANIGIRI KANIGIRI KANIGIRI RURALS 33/11 KV Guravajipeta Sub Station 11KV PATHAPADU 303131440303 AP920608 Rural (Agl+Domestic)
447 KANIGIRI KANIGIRI KANIGIRI RURALS 33/11 KV Nandanamarella Sub Station 11KV GADDAMEEDA PALLI 303131440102 X0661242 Rural (Agl+Domestic)
448 KANIGIRI KANIGIRI KANIGIRI RURALS 33/11 KV Nandanamarella Sub Station 11KV Yadavalli 303131440105 15192050 Rural (Agl+Domestic)
449 KANIGIRI KANIGIRI KANIGIRI RURALS 33/11 KV Nandanamarella Sub Station 11KV Baduguleru 303131440101 11193716 Rural (Agl+Domestic)
450 KANIGIRI KANIGIRI KANIGIRI RURALS 33/11 KV Nandanamarella Sub Station 11KV NANDANAMARELLA 303131440103 AP921084 Rural SS Head Quarters
451 KANIGIRI KANIGIRI KANIGIRI RURALS 33/11 KV TALLURU SS, kng(R) 11KV BOMMI REDDY PALLI 303131440402 11194209 Rural (Agl+Domestic)
452 KANIGIRI KANIGIRI KANIGIRI RURALS 33/11 KV TALLURU SS, kng(R) 11 kv Venkateswarapuram 303131440401 11194176 Rural (Agl+Domestic)
453 KANIGIRI KANIGIRI KANIGIRI RURALS 33/11 KV TALLURU SS, kng(R) 11KV Tallur 303131440405 Rural (Agl+Domestic)
454 KANIGIRI KANIGIRI KANIGIRI RURALS 33/11KV Punugodu SS 11KV Punugodu 303131440802 15191364 Rural SS Head Quarters
455 KANIGIRI KANIGIRI KANIGIRI RURALS 33/11KV Punugodu SS 11KV Siddareddypalli 303131440803 15190933 Rural (Agl+Domestic)
456 KANIGIRI KANIGIRI KANIGIRI RURALS 33/11KV Punugodu SS 11KV Industrial 303131440801 15191124 Rural Ind.Dedicated
457 KANIGIRI KANIGIRI KANIGIRI TOWN 33/11 KV Kanigiri Sub Station 11KV PUNUGODU 303131140105 11195227 Rural (Agl+Domestic)
458 KANIGIRI KANIGIRI KANIGIRI TOWN 33/11 KV Kanigiri Sub Station 11KV KANIGIRITOWN2 303131140103 11195519 Urban Mixed
459 KANIGIRI KANIGIRI KANIGIRI TOWN 33/11 KV Kanigiri Sub Station 11KV WATERWORKS 303131140106 11190737 Rural RWS
460 KANIGIRI KANIGIRI KANIGIRI TOWN 33/11 KV Kanigiri Sub Station 11KV KANIGIRITOWN3 303131140104 11195341 Urban Mixed
461 KANIGIRI KANIGIRI KANIGIRI TOWN 33/11 KV Kanigiri Sub Station 11KV KANIGIRITOWN1 303131140102 11193892 Urban Mixed
462 KANIGIRI KANIGIRI KANIGIRI TOWN 33/11 KV Kanigiri Sub Station 11KV ALAVALAPADU 303131140101 X0659954 Rural (Agl+Domestic)
463 KANIGIRI KANIGIRI KANIGIRI TOWN 33/11 KV Kotturu Sub Station 11KV challagirigalla 303131140201 X0661166 Rural (Agl+Domestic)
464 KANIGIRI KANIGIRI KANIGIRI TOWN 33/11 KV Kotturu Sub Station 11KV MACHAVARAM 303131140203 X0661165 Rural (Agl+Domestic)
465 KANIGIRI KANIGIRI KANIGIRI TOWN 33/11 KV Kotturu Sub Station 11KV WATAR WORKS 303131140204 X0661234 Rural RWS
466 KANIGIRI KANIGIRI KANIGIRI TOWN 33/11 KV Kotturu Sub Station 11KV LINGAREDDYPALLI 303131140202 X0661257 Rural (Agl+Domestic)
467 KANIGIRI KANIGIRI P.C.PALLI 33/11 KV Guntupalli Sub Station 11KV Guntupalli 303131240401 11189605 Rural (Agl+Domestic)
468 KANIGIRI KANIGIRI P.C.PALLI 33/11 KV Guntupalli Sub Station 11KV Desireddypalli 303131240404 15192040 Rural (Agl+Domestic)
469 KANIGIRI KANIGIRI P.C.PALLI 33/11 KV Guntupalli Sub Station 11KV MULEVARIPALLI 303131240402 11193988 Rural (Agl+Domestic)
470 KANIGIRI KANIGIRI P.C.PALLI 33/11 KV P Alavalapadu Sub Station 11 KV Neredupalli 303131240305 11192267 Rural (Agl+Domestic)
471 KANIGIRI KANIGIRI P.C.PALLI 33/11 KV P Alavalapadu Sub Station 11 KV Potavaram industrial 303131240301 X0659891 Rural Ind.Dedicated
472 KANIGIRI KANIGIRI P.C.PALLI 33/11 KV P Alavalapadu Sub Station 11KV Vengalapuram 303131240302 15191105 Rural (Agl+Domestic)
473 KANIGIRI KANIGIRI P.C.PALLI 33/11 KV P Alavalapadu Sub Station 11KV PEDAALAVALAPADU 303131240303 11191185 Rural SS Head Quarters
474 KANIGIRI KANIGIRI P.C.PALLI 33/11 KV P Irlapadu Sub Station 11KV Adavilopalli 303131240202 11193057 Rural (Agl+Domestic)
475 KANIGIRI KANIGIRI P.C.PALLI 33/11 KV P Irlapadu Sub Station 11 KV Peda Irlapadu 303131240201 11194257 Rural SS Head Quarters
476 KANIGIRI KANIGIRI P.C.PALLI 33/11 KV P Irlapadu Sub Station 11KV vengalayapalli 303131240204 15191202 Rural (Agl+Domestic)
477 KANIGIRI KANIGIRI P.C.PALLI 33/11 KV PC Palli Sub Station 11KV Varimadugu 303131240105 15192060 Rural (Agl+Domestic)
478 KANIGIRI KANIGIRI P.C.PALLI 33/11 KV PC Palli Sub Station 11KV marella 303131240101 11195236 Rural (Agl+Domestic)
479 KANIGIRI KANIGIRI P.C.PALLI 33/11 KV PC Palli Sub Station 11KV P C PALLI 303131240103 15192064 Rural MHQ
480 KANIGIRI KANIGIRI P.C.PALLI 33/11 KV PC Palli Sub Station 11KV Marrikunta Palli 303131240102 X0477337 Rural (Agl+Domestic)
481 KANIGIRI KANIGIRI RURALS C.S.PURAM 33/11 KV KOYALAMPADU SS 11KV KOMATIGUNTA P RAJUPALEM 303132140403 11192311 Rural (Agl+Domestic)
482 KANIGIRI KANIGIRI RURALS C.S.PURAM 33/11 KV KOYALAMPADU SS 11KV KOVILAMPADU 303132140401 X0660001 Rural SS Head Quarters
483 KANIGIRI KANIGIRI RURALS C.S.PURAM 33/11 KV KOYALAMPADU SS 11KV ANIKALAPALLI 303132140402 11193017 Rural (Agl+Domestic)
484 KANIGIRI KANIGIRI RURALS C.S.PURAM 33/11 KV CS Puram Sub Station 11KV C S PURAMTOWN 303132140102 11192429 Rural MHQ
485 KANIGIRI KANIGIRI RURALS C.S.PURAM 33/11 KV CS Puram Sub Station 11KV NALLAMADUGULA 303132140104 11192466 Rural (Agl+Domestic)
486 KANIGIRI KANIGIRI RURALS C.S.PURAM 33/11 KV CS Puram Sub Station 11KV KAMBAMPADU 303132140103 X0476040 Rural Ind.Dedicated
487 KANIGIRI KANIGIRI RURALS C.S.PURAM 33/11 KV CS Puram Sub Station 11KV ARIVEMULA 303132140101 11195045 Rural (Agl+Domestic)
488 KANIGIRI KANIGIRI RURALS C.S.PURAM 33/11 KV DG Peta Sub Station 11KV AMBAVARAM 303132140201 11195098 Rural (Agl+Domestic)
489 KANIGIRI KANIGIRI RURALS C.S.PURAM 33/11 KV DG Peta Sub Station 11KV DGPeta 303132140204 15192058 Rural SS Head Quarters
490 KANIGIRI KANIGIRI RURALS C.S.PURAM 33/11 KV DG Peta Sub Station 11KV GUNTHACHENNAMPALLI 303132140202 X0476039 Rural (Agl+Domestic)
491 KANIGIRI KANIGIRI RURALS C.S.PURAM 33/11 KV P. Gogulapalli Sub Station 11KV VENGANAGUNTA 303132140303 AP920725 Rural (Agl+Domestic)
492 KANIGIRI KANIGIRI RURALS C.S.PURAM 33/11 KV P. Gogulapalli Sub Station 11KV AGRAHARAM 303132140301 X0659958 Rural (Agl+Domestic)
493 KANIGIRI KANIGIRI RURALS C.S.PURAM 33/11 KV P. Gogulapalli Sub Station 11KV KOTTALAPALLI 303132140302 X0660003 Rural (Agl+Domestic)
494 KANIGIRI KANIGIRI RURALS PAMURU 33/11 KV B Gudur Sub Station 11KV THIRAGALADINNE FEEDER 303132240204 15192043 Rural (Agl+Domestic)
495 KANIGIRI KANIGIRI RURALS PAMURU 33/11 KV B Gudur Sub Station 11KV GUNTUPALLI 303132240203 11192386 Rural (Agl+Domestic)
496 KANIGIRI KANIGIRI RURALS PAMURU 33/11 KV B Gudur Sub Station 11KV Botlagudur Town 303132240206 15192005 Rural SS Head Quarters
497 KANIGIRI KANIGIRI RURALS PAMURU 33/11 KV B Gudur Sub Station 11KV Kambaladinne 303132240202 11191846 Rural (Agl+Domestic)
498 KANIGIRI KANIGIRI RURALS PAMURU 33/11 KV B Gudur Sub Station 11KV Botlagudur AGL 303132240201 11195681 Rural (Agl+Domestic)
499 KANIGIRI KANIGIRI RURALS PAMURU 33/11 KV Pamur Sub Station 11KV MOTRAVULAPADU 303132240102 X0660639 Rural (Agl+Domestic)
500 KANIGIRI KANIGIRI RURALS PAMURU 33/11 KV Pamur Sub Station 11KV PAMURUTOWN 303132240104 11192385 Rural MHQ
501 KANIGIRI KANIGIRI RURALS PAMURU 33/11 KV Pamur Sub Station 11KV NUTCHUPADU 303132240103 11190952 Rural (Agl+Domestic)
502 KANIGIRI KANIGIRI RURALS PAMURU 33/11 KV Pamur Sub Station 11KV BUKKAPURAM 303132240101 11193717 Rural (Agl+Domestic)
503 KANIGIRI KANIGIRI RURALS PAMURU 33/11 KV Voggampalli Sub Station 11 KV raviguntapalli 303132240302 15191908 Rural (Agl+Domestic)
504 KANIGIRI KANIGIRI RURALS PAMURU 33/11 KV Voggampalli Sub Station 11KV KONDAREDDYPALLI 303132240303 AP920789 Rural (Agl+Domestic)
505 KANIGIRI KANIGIRI RURALS PAMURU 33/11 KV Voggampalli Sub Station 11KV Vaggampalli 303132240305 14197428 Rural SS Head Quarters
506 KANIGIRI KANIGIRI RURALS PAMURU 33/11 KV Voggampalli Sub Station 11KV Chilamkur 303132240301 X0661238 Rural (Agl+Domestic)
507 KANIGIRI KANIGIRI RURALS VELIGANDLA 33/11 KV Mogullur Sub Station 11KV NARSAMAMBAPURAM 303132340302 X0659999 Rural (Agl+Domestic)
508 KANIGIRI KANIGIRI RURALS VELIGANDLA 33/11 KV Mogullur Sub Station 11KV MOGALLURUAGL 303132340301 X0659944 Rural SS Head Quarters
509 KANIGIRI KANIGIRI RURALS VELIGANDLA 33/11 KV Mogullur Sub Station 11KV PADMAPURAMAGL 303132340303 11194849 Rural (Agl+Domestic)
510 KANIGIRI KANIGIRI RURALS VELIGANDLA 33/11 KV P. Gogulapalli Sub Station 11KV Gogulapalli 303132140304 15191174 Rural Domestic
511 KANIGIRI KANIGIRI RURALS VELIGANDLA 33/11 KV Rallapalli Sub Station 11KV gudipatipalli 303132340207 15192056 Rural (Agl+Domestic)
512 KANIGIRI KANIGIRI RURALS VELIGANDLA 33/11 KV Rallapalli Sub Station 11KV IMMADICHERUVU 303132340206 14198377 Rural (Agl+Domestic)
513 KANIGIRI KANIGIRI RURALS VELIGANDLA 33/11 KV Rallapalli Sub Station 11KV Rallapalli Town 303132340202 11194851 Rural SS Head Quarters
514 KANIGIRI KANIGIRI RURALS VELIGANDLA 33/11 KV Rallapalli Sub Station 11KV vedullacheru 303132340201 X0326531 Rural (Agl+Domestic)
515 KANIGIRI KANIGIRI RURALS VELIGANDLA 33/11 KV Veligandla Sub Station 11KV R G Puram 303132340103 X0659871 Rural (Agl+Domestic)
516 KANIGIRI KANIGIRI RURALS VELIGANDLA 33/11 KV Veligandla Sub Station 11KV K P AGRAHARAM 303132340101 11191933 Rural (Agl+Domestic)
517 KANIGIRI KANIGIRI RURALS VELIGANDLA 33/11 KV Veligandla Sub Station 11KV Veligandla Town 303132340105 15192083 Rural MHQ
518 KANIGIRI KANIGIRI RURALS VELIGANDLA 33/11 KV Veligandla Sub Station 11KV MARAPAGUNTLA 303132340102 11193001 Rural (Agl+Domestic)
519 KANIGIRI PODILI DONAKONDA 33/11 KV CHANDAVARAM SS 11 KV Laxmipuram Agl 303111440303 14198372 Rural (Agl+Domestic)
520 KANIGIRI PODILI DONAKONDA 33/11 KV CHANDAVARAM SS 11KV CHANDAVARAM W/W 303111440301 11192432 Rural RWS
521 KANIGIRI PODILI DONAKONDA 33/11 KV CHANDAVARAM SS 11 KV Chandavaram Agl 303111440302 11192488 Rural SS Head Quarters
522 KANIGIRI PODILI DONAKONDA 33/11 KV Donakonda Sub Station 11 KV Indlachervu 303111440104 15192120 Rural (Agl+Domestic)
523 KANIGIRI PODILI DONAKONDA 33/11 KV Donakonda Sub Station 11KV DONAKONDATOWN 303111440102 11195651 Rural MHQ
524 KANIGIRI PODILI DONAKONDA 33/11 KV Donakonda Sub Station 11KV Polepalli 303111440101 X0326518 Rural (Agl+Domestic)
525 KANIGIRI PODILI DONAKONDA 33/11 KV Donakonda Sub Station 11KV RAGHAMAKKAPALLI 303111440105 X0477355 Rural (Agl+Domestic)
526 KANIGIRI PODILI DONAKONDA 33/11 KV Kotcherlakota Sub Station 11KV Kotcherlakota 303111440401 15192025 Rural SS Head Quarters
527 KANIGIRI PODILI DONAKONDA 33/11 KV Kotcherlakota Sub Station 11KV Basireddypalli 303111440402 15194325 Rural (Agl+Domestic)
528 KANIGIRI PODILI DONAKONDA 33/11 KV Kotcherlakota Sub Station 11KV Narapureddypalli 303111440403 14198383 Rural (Agl+Domestic)
529 KANIGIRI PODILI DONAKONDA 33/11 KV Rudrasamudram Sub Station 11KV Bhumanapalli 303111440202 X0661345 Rural (Agl+Domestic)
530 KANIGIRI PODILI DONAKONDA 33/11 KV Rudrasamudram Sub Station 11 KV Rudrasamudram Town Kotcherlakota 303111440201 X0661346 Rural (Agl+Domestic)
531 KANIGIRI PODILI DONAKONDA 33/11 KV Rudrasamudram Sub Station 11 KV Rudrasamudram Agl 303111440205 14194326 Rural Pure Agl
532 KANIGIRI PODILI DONAKONDA 33/11 KV Rudrasamudram Sub Station 11KV MALLAMPET 303111440203 X0478231 Rural (Agl+Domestic)
533 KANIGIRI PODILI DONAKONDA 33/11 KV Rudrasamudram Sub Station 11KV LAKSHMIPURAM 303111440204 14195225 Rural (Agl+Domestic)
534 KANIGIRI PODILI DONAKONDA 33/11KV MANGINPUDI SS 11KV Manginapudi 303111440502 15194411 Rural (Agl+Domestic)
535 KANIGIRI PODILI DONAKONDA 33/11KV MANGINPUDI SS 11KV Ananthavaram 303111440503 15194424 Rural (Agl+Domestic)
536 KANIGIRI PODILI DONAKONDA 33/11KV MANGINPUDI SS 11KV Chilakalapalli 303111440501 15194437 Rural (Agl+Domestic)
537 KANIGIRI PODILI KONAKALAMITLA 33/11 KV Chinarikatla Sub Station 11 KV SIDDAVARAM 303111340302 X0661321 Rural (Agl+Domestic)
538 KANIGIRI PODILI KONAKALAMITLA 33/11 KV Chinarikatla Sub Station 11KV CHINARIKATLA RURAL 303111340304 X0659953 Rural Pure Agl
539 KANIGIRI PODILI KONAKALAMITLA 33/11 KV Chinarikatla Sub Station 11KV CHINARIKATLA TOWN 303111340303 14194170 Rural SS Head Quarters
540 KANIGIRI PODILI KONAKALAMITLA 33/11 KV Chinarikatla Sub Station 11KV BATCHALAKURAPADU 303111340301 11191748 Rural (Agl+Domestic)
541 KANIGIRI PODILI KONAKALAMITLA 33/11 KV Gorlagattu Sub Station 11KV KATRAGUNTA 303111340201 X0661172 Rural (Agl+Domestic)
542 KANIGIRI PODILI KONAKALAMITLA 33/11 KV Gorlagattu Sub Station 11KV GOTLAGATTU TOWN 303111340202 X0661323 Rural SS Head Quarters
543 KANIGIRI PODILI KONAKALAMITLA 33/11 KV Gorlagattu Sub Station 11 kV VINJAVARTHI PADU 303111340203 X0477353 Rural (Agl+Domestic)
544 KANIGIRI PODILI KONAKALAMITLA 33/11 KV Konakanamitta Sub Station 11KV CHINTAGUNTA 303111340101 11191752 Rural (Agl+Domestic)
545 KANIGIRI PODILI KONAKALAMITLA 33/11 KV Konakanamitta Sub Station 11KV NAGIREDDYPALLI 303111340103 X0659939 Rural (Agl+Domestic)
546 KANIGIRI PODILI KONAKALAMITLA 33/11 KV Konakanamitta Sub Station 11 KV Konakanamitla Town 303111340102 X0661320 Rural MHQ
547 KANIGIRI PODILI KONAKALAMITLA 33/11 KV Konakanamitta Sub Station 11kV MUNAGAPADU 303111340104 X0661319 Rural (Agl+Domestic)
548 KANIGIRI PODILI KONAKALAMITLA 33/11 KV Peddarikatla Sub Station 11KV Guntuvanipalli 303111340402 X0659872 Rural (Agl+Domestic)
549 KANIGIRI PODILI KONAKALAMITLA 33/11 KV Peddarikatla Sub Station 11KV Bapatipalli 303111340403 X0661237 Rural (Agl+Domestic)
550 KANIGIRI PODILI KONAKALAMITLA 33/11 KV Peddarikatla Sub Station 11KV Pedarikatla 303111340401 X0659945 Rural SS Head Quarters
551 KANIGIRI PODILI KONAKALAMITLA 33/11KV CHOWTAPALLI SS 11KV Marripalem 303111340503 Rural (Agl+Domestic)
552 KANIGIRI PODILI KONAKALAMITLA 33/11KV CHOWTAPALLI SS 11KV Chowtapalli 303111340501 Rural SS Head Quarters
553 KANIGIRI PODILI KONAKALAMITLA 33/11KV CHOWTAPALLI SS 11KV Vagemadugu 303111340502 Rural (Agl+Domestic)
554 KANIGIRI PODILI MARRIPUDI 33/11 KV Juvvigunta SS 11KV Darmavaram 303111240303 14197431 Rural (Agl+Domestic)
555 KANIGIRI PODILI MARRIPUDI 33/11 KV Juvvigunta SS 11KV Tangella 303111240302 14197420 Rural (Agl+Domestic)
556 KANIGIRI PODILI MARRIPUDI 33/11 KV Juvvigunta SS 11KV Juvvigunta 303111240301 15194326 Rural SS Head Quarters
557 KANIGIRI PODILI MARRIPUDI 33/11 KV Marripudi Sub Station 11KV MARRIPUDITOWN 303111240105 11192150 Rural MHQ
558 KANIGIRI PODILI MARRIPUDI 33/11 KV Marripudi Sub Station 11KV ANKEPALLI 303111240101 AP920783 Rural (Agl+Domestic)
559 KANIGIRI PODILI MARRIPUDI 33/11 KV Marripudi Sub Station 11KV MARRIPUDI NAP 303111240106 X0659946 Rural RWS
560 KANIGIRI PODILI MARRIPUDI 33/11 KV Marripudi Sub Station 11KV MARRIPUDIAGL 303111240103 11191737 Rural (Agl+Domestic)
561 KANIGIRI PODILI MARRIPUDI 33/11 KV Marripudi Sub Station 11KV GARLAPETA 303111240102 X0661230 Rural (Agl+Domestic)
562 KANIGIRI PODILI MARRIPUDI 33/11 KV Marripudi Sub Station 11KV DUGGIREDDYPALEM FEEDER 303111240104 X0661286 Rural (Agl+Domestic)
563 KANIGIRI PODILI MARRIPUDI 33/11KV Kakarla Sub Station 11KV Chilamkuru 303111240202 15191282 Rural (Agl+Domestic)
564 KANIGIRI PODILI MARRIPUDI 33/11KV Kakarla Sub Station 11KV Kakarla 303111240201 15191098 Rural SS Head Quarters
565 KANIGIRI PODILI MARRIPUDI 33/11KV Kakarla Sub Station 11KV Chimata 303111240203 15191307 Rural (Agl+Domestic)
566 KANIGIRI PODILI PODILI 33/11 KV KATURIVARIPALEM SS 11KV KATURIVARIPALEM TOWN 303111140501 X0326959 Rural SS Head Quarters
567 KANIGIRI PODILI PODILI 33/11 KV KATURIVARIPALEM SS 11KV AGRAHARAM 303111140503 X0326958 Rural (Agl+Domestic)
568 KANIGIRI PODILI PODILI 33/11 KV KATURIVARIPALEM SS 11KV KATURIVARIPALEM AGL 303111140502 15192016 Rural (Agl+Domestic)
569 KANIGIRI PODILI PODILI 33/11 KV Kambalapadu Sub Station 11KV KAMBALAPADU TOWN 303111140402 X0326961 Rural SS Head Quarters
570 KANIGIRI PODILI PODILI 33/11 KV Kambalapadu Sub Station 11KV KAMBALAPADU AGL 303111140403 X0661255 Rural (Agl+Domestic)
571 KANIGIRI PODILI PODILI 33/11 KV Kambalapadu Sub Station 11KV KONDAYAPALEM 303111140401 14198382 Rural (Agl+Domestic)
572 KANIGIRI PODILI PODILI 33/11 KV Mallavaram Sub Station 11KV ANNAVARAM 303111140202 X0659910 Rural (Agl+Domestic)
573 KANIGIRI PODILI PODILI 33/11 KV Mallavaram Sub Station 11KV MALLAVARAM 303111140203 15192069 Rural SS Head Quarters
574 KANIGIRI PODILI PODILI 33/11 KV Mallavaram Sub Station 11KV SUDANAGUNTA 303111140204 11192302 Rural (Agl+Domestic)
575 KANIGIRI PODILI PODILI 33/11 KV Mallavaram Sub Station 11KV KUNCHEPALLI 303111140201 X0661330 Rural (Agl+Domestic)
576 KANIGIRI PODILI PODILI 33/11 KV Podili Sub Station 11KV PODILITOWN1(KOTHURU1) 303111140103 11195101 Rural MHQ
577 KANIGIRI PODILI PODILI 33/11 KV Podili Sub Station 11KV Kambalapadu 303111140101 11195130 Rural Pure Agl
578 KANIGIRI PODILI PODILI 33/11 KV Podili Sub Station 11 KV Uppalapadu Marripudi 303111140105 14194208 Rural (Agl+Domestic)
579 KANIGIRI PODILI PODILI 33/11 KV Podili Sub Station 11KV PODILITOWN2(PATHURU2) 303111140104 11192942 Rural MHQ
580 KANIGIRI PODILI PODILI 33/11 KV Podili Sub Station 11 KV Kunchapalli 303111140102 11192407 Rural Pure Agl
581 KANIGIRI PODILI PODILI 33/11 KV Uppalapadu Sub Station 11KV INDUSTRIAL 303111140302 X0661314 Rural Ind.Dedicated
582 KANIGIRI PODILI PODILI 33/11 KV Uppalapadu Sub Station 11KV GOGINENIVARIPALEM 303111140303 X0659889 Rural (Agl+Domestic)
583 KANIGIRI PODILI PODILI 33/11 KV Uppalapadu Sub Station 11KV UPPALAPADU TOWN 303111140301 X0661317 Rural SS Head Quarters
584 KANIGIRI PODILI PODILI 33/11 KV Uppalapadu Sub Station 11KV ELURU 303111140304 X0326957 Rural (Agl+Domestic)
585 MARKAPURAM CUMBUM ARDHAVEEDU 33/11 KV Ardhaveedu Sub Station 11KV ARDHAVEEDU TOWN FEEDER 303211240101 X0477346 Rural MHQ
586 MARKAPURAM CUMBUM ARDHAVEEDU 33/11 KV Ardhaveedu Sub Station 11KV NARAYANAPALLI 303211240102 14194146 Rural (Agl+Domestic)
587 MARKAPURAM CUMBUM ARDHAVEEDU 33/11 KV Ardhaveedu Sub Station 11KV ATCHAMPETA 303211240103 X0477343 Rural Pure Agl
588 MARKAPURAM CUMBUM ARDHAVEEDU 33/11 KV Ardhaveedu Sub Station 11KV ANKABHUPALEM 303211240104 15194335 Rural (Agl+Domestic)
589 MARKAPURAM CUMBUM ARDHAVEEDU 33/11 KV MAGUTURU SS 11KV Magutur 303211240501 X0661304 Rural (Agl+Domestic)
590 MARKAPURAM CUMBUM ARDHAVEEDU 33/11 KV MAGUTURU SS 11KV MS THANDA 303211240503 15192139 Rural (Agl+Domestic)
591 MARKAPURAM CUMBUM ARDHAVEEDU 33/11 KV MAGUTURU SS 11KV Basireddy 303211240502 AP921000 Rural (Agl+Domestic)
592 MARKAPURAM CUMBUM ARDHAVEEDU 33/11 KV Mohiddinpuram Sub Station 11KV MOHIDDINPURAM RURAL 303211240202 X0661173 Rural (Agl+Domestic)
593 MARKAPURAM CUMBUM ARDHAVEEDU 33/11 KV Mohiddinpuram Sub Station 11KV MOHIDDINPURAM TOWN 303211240201 15191423 Rural SS Head Quarters
594 MARKAPURAM CUMBUM ARDHAVEEDU 33/11 KV Mohiddinpuram Sub Station 11KV PEDAKANDUKURU 303211240204 11190562 Rural (Agl+Domestic)
595 MARKAPURAM CUMBUM ARDHAVEEDU 33/11 KV Mohiddinpuram Sub Station 11kv Donakonda 303211240203 11190568 Rural (Agl+Domestic)
596 MARKAPURAM CUMBUM ARDHAVEEDU 33/11 KV Nagulavaram Sub Station 11KV Kakarla 303211240402 03029493 Rural (Agl+Domestic)
597 MARKAPURAM CUMBUM ARDHAVEEDU 33/11 KV Nagulavaram Sub Station 11KV NAGULAVARAM 303211240401 X0661300 Rural (Agl+Domestic)
598 MARKAPURAM CUMBUM ARDHAVEEDU 33/11 KV Papinenipalli SS 11KV BOLLUPALLI 303211240602 15191204 Rural (Agl+Domestic)
599 MARKAPURAM CUMBUM ARDHAVEEDU 33/11 KV Papinenipalli SS 11KV PAPINENIPALLI 303211240603 14197414 Rural SS Head Quarters
600 MARKAPURAM CUMBUM ARDHAVEEDU 33/11 KV Papinenipalli SS 11KV YERRABATTELU 303211240601 15192102 Rural (Agl+Domestic)
601 MARKAPURAM CUMBUM ARDHAVEEDU 33/11 KV Yachavaram Sub Station 11KV Yachavaram Rural 303211240305 14194167 Rural (Agl+Domestic)
602 MARKAPURAM CUMBUM ARDHAVEEDU 33/11 KV Yachavaram Sub Station 11KV Pothurajuturu 303211240301 X0326517 Rural (Agl+Domestic)
603 MARKAPURAM CUMBUM ARDHAVEEDU 33/11 KV Yachavaram Sub Station 11kV Rangapuram Yachavaram Town 303211240302 11192299 Rural (Agl+Domestic)
604 MARKAPURAM CUMBUM ARDHAVEEDU 33/11 KV velagalapaya SS 11KV GANNEPALLI 303211240703 15194400 Rural (Agl+Domestic)
605 MARKAPURAM CUMBUM ARDHAVEEDU 33/11 KV velagalapaya SS 11KV VELAGALAPAYA 303211240701 15192052 Rural (Agl+Domestic)
606 MARKAPURAM CUMBUM ARDHAVEEDU 33/11 KV velagalapaya SS 11KV BOMMILINGAM 303211240702 14198376 Rural (Agl+Domestic)
607 MARKAPURAM CUMBUM B.V.PETA 33/11 KV Akkapalli Sub Station 11KV KHAJIPURAM AKKAPALLI RURAL 303211340103 X0659834 Rural (Agl+Domestic)
608 MARKAPURAM CUMBUM B.V.PETA 33/11 KV Akkapalli Sub Station 11KV BASINEPALLI 303211340101 11192264 Rural (Agl+Domestic)
609 MARKAPURAM CUMBUM B.V.PETA 33/11 KV Akkapalli Sub Station 11KV Konapalli 11KV Akkapalli SS HQ 303211340102 11194256 Rural (Agl+Domestic)
610 MARKAPURAM CUMBUM B.V.PETA 33/11 KV BV Peta Sub Station 11KV BESTHAVARIPETA TOWN 303211340301 X0659459 Rural MHQ
611 MARKAPURAM CUMBUM B.V.PETA 33/11 KV BV Peta Sub Station 11KV VONDUTLA 303211340304 X0661339 Rural (Agl+Domestic)
612 MARKAPURAM CUMBUM B.V.PETA 33/11 KV BV Peta Sub Station 11KV NEKUNAMBAD 303211340303 X0478230 Rural (Agl+Domestic)
613 MARKAPURAM CUMBUM B.V.PETA 33/11 KV BV Peta Sub Station 11KV KALAGATLA 303211340302 X0659454 Rural (Agl+Domestic)
614 MARKAPURAM CUMBUM B.V.PETA 33/11 KV Mokshagundam Sub Station 11KV Penchikalapadu Mokshagundam 303211340202 11190820 Rural (Agl+Domestic)
615 MARKAPURAM CUMBUM B.V.PETA 33/11 KV Mokshagundam Sub Station 11KV PUSALAPADU 303211340201 11190822 Rural (Agl+Domestic)
616 MARKAPURAM CUMBUM B.V.PETA 33/11 KV PEDDOBINENIPALLI SS 11KV P O PALLI + 11 KV C O PALLI FEEDER 303211140401 X0661305 Rural (Agl+Domestic)
617 MARKAPURAM CUMBUM B.V.PETA 33/11 KV PEDDOBINENIPALLI SS 11KV RETLAPALLI FEEDER 303211140402 X0659966 Rural (Agl+Domestic)
618 MARKAPURAM CUMBUM B.V.PETA 33/11 KV PITTIKAYAGULLA SS 11KV P T Gulla Rural P T Gulla SS HQ 303211340401 11194167 Rural (Agl+Domestic)
619 MARKAPURAM CUMBUM B.V.PETA 33/11 KV PITTIKAYAGULLA SS 11KV J C Agraharam 303211340402 X0659826 Rural (Agl+Domestic)
620 MARKAPURAM CUMBUM B.V.PETA 33/11 KV SINGARAPALLI SS 11KV Konapalli 303211340703 X0659964 Rural (Agl+Domestic)
621 MARKAPURAM CUMBUM B.V.PETA 33/11 KV SINGARAPALLI SS 11KV Singaripalli 303211340701 X0659943 Rural (Agl+Domestic)
622 MARKAPURAM CUMBUM B.V.PETA 33/11 KV SINGARAPALLI SS 11KV Barlakunta 303211340702 X0659943 Rural (Agl+Domestic)
623 MARKAPURAM CUMBUM CUMBUM 33/11 KV L.Kota SubStation 11KV LINZOJIPALLI 303211140502 15190919 Rural (Agl+Domestic)
624 MARKAPURAM CUMBUM CUMBUM 33/11 KV L.Kota SubStation 11KV THALADINNE 303211140503 15191421 Rural (Agl+Domestic)
625 MARKAPURAM CUMBUM CUMBUM 33/11 KV L.Kota SubStation 11KV SUREPALLI 303211140501 15191094 Rural (Agl+Domestic)
626 MARKAPURAM CUMBUM CUMBUM 33/11 KV Errabalem Sub Station 11KV PEDANALLAKALUVA 303211140203 X0476035 Rural (Agl+Domestic)
627 MARKAPURAM CUMBUM CUMBUM 33/11 KV Errabalem Sub Station 11KV YERRABALEM RURAL+YERRABALEM TOWN 303211140202 X0476034 Rural SS Head Quarters
628 MARKAPURAM CUMBUM CUMBUM 33/11 KV Errabalem Sub Station 11KV TURIMELLA 303211140201 X0476731 Rural (Agl+Domestic)
629 MARKAPURAM CUMBUM CUMBUM 33/11 KV Kandulapuram Sub Station 11KV TOWN 1 303211140303 15194363 Rural MHQ
630 MARKAPURAM CUMBUM CUMBUM 33/11 KV Kandulapuram Sub Station 11KV ZANGAMGUNTLA 303211140302 X0659817 Rural (Agl+Domestic)
631 MARKAPURAM CUMBUM CUMBUM 33/11 KV Kandulapuram Sub Station 11KV CHINNA CUMBUM 303211140301 11193888 Rural (Agl+Domestic)
632 MARKAPURAM CUMBUM CUMBUM 33/11 KV Kandulapuram Sub Station 11KV KANDULAPURAM TOWN FEEDER 303211140305 15194363 Urban Mixed
633 MARKAPURAM CUMBUM CUMBUM 33/11 KV Kandulapuram Sub Station 11KV TOWN 2 303211140304 11190559 Rural MHQ
634 MARKAPURAM CUMBUM CUMBUM 33/11 KV Ravipadu Sub Station 11KV RAVIPADU TOWN 303211140103 17009712 Rural SS Head Quarters
635 MARKAPURAM CUMBUM CUMBUM 33/11 KV Ravipadu Sub Station 11KV RAVIPADU RURALS 303211140102 X0659961 Rural (Agl+Domestic)
636 MARKAPURAM CUMBUM CUMBUM 33/11 KV Ravipadu Sub Station 11KV SALAKALAVEEDU 303211140101 X0659960 Rural (Agl+Domestic)
637 MARKAPURAM GIDDALUR GIDDALUR 33/11 KV Giddalur Sub Station 11KV SRPETA NARAVA 303241140102 11191107 Rural MHQ
638 MARKAPURAM GIDDALUR GIDDALUR 33/11 KV Giddalur Sub Station 11KV TOWN 4 303241140106 14195168 Rural MHQ
639 MARKAPURAM GIDDALUR GIDDALUR 33/11 KV Giddalur Sub Station 11KV TOWN 3 303241140105 11192831 Rural MHQ
640 MARKAPURAM GIDDALUR GIDDALUR 33/11 KV Giddalur Sub Station 11KV AKAVEEDU 303241140101 11192915 Rural MHQ
641 MARKAPURAM GIDDALUR GIDDALUR 33/11 KV Giddalur Sub Station 11KV TOWN 1 303241140103 11195715 Rural MHQ
642 MARKAPURAM GIDDALUR GIDDALUR 33/11 KV Giddalur Sub Station 11KV TOWN 2 FEEDER 303241140104 11194862 Rural MHQ
643 MARKAPURAM GIDDALUR GIDDALUR 33/11 KV P.R.COLONY SS 11KV MODAM PALLI K BAYANA PALLI 303241140203 11192168 Rural (Agl+Domestic)
644 MARKAPURAM GIDDALUR GIDDALUR 33/11 KV P.R.COLONY SS 11KV URBAN COLONY 303241140201 11192353 Rural MHQ
645 MARKAPURAM GIDDALUR GIDDALUR 33/11 KV P.R.COLONY SS 11KV PR COLONY 303241140202 11192340 Rural MHQ
646 MARKAPURAM GIDDALUR KOMAROLU 33/11 KV Komarolu Sub Station 11KV SURAVARIPALLI KOMAROLU RURAL 303241240103 X0659455 Rural MHQ
647 MARKAPURAM GIDDALUR KOMAROLU 33/11 KV Komarolu Sub Station 11KV CHINTALAPALLI 303241240101 11194007 Rural MHQ
648 MARKAPURAM GIDDALUR KOMAROLU 33/11 KV Komarolu Sub Station 11KV KOMAROLE TOWN 303241240102 11193360 Rural MHQ
649 MARKAPURAM GIDDALUR KOMAROLU 33/11 KV Reddycherla Sub Station 11KV MALLAREDDYPALLI 303241240302 11193194 Rural MHQ
650 MARKAPURAM GIDDALUR KOMAROLU 33/11 KV Reddycherla Sub Station 11KV Allinagaram 303241240304 03029498 Rural MHQ
651 MARKAPURAM GIDDALUR KOMAROLU 33/11 KV Reddycherla Sub Station 11KV REDDYCHERLA TOWN 303241240301 14194085 Rural MHQ
652 MARKAPURAM GIDDALUR KOMAROLU 33/11 KV Reddycherla Sub Station 11KV MULAPALLI 303241240303 03029484 Rural MHQ
653 MARKAPURAM GIDDALUR KOMAROLU 33/11 KV Taticherla Motu Sub Station 11KV NAGIREDDYPALLI 303241240204 14195224 Rural MHQ
654 MARKAPURAM GIDDALUR KOMAROLU 33/11 KV Taticherla Motu Sub Station 11KV THATICHERLA RURAL 303241240202 11195979 Rural MHQ
655 MARKAPURAM GIDDALUR KOMAROLU 33/11 KV Taticherla Motu Sub Station 11KV NALLAGATLA 303241240201 11194936 Rural MHQ
656 MARKAPURAM GIDDALUR KOMAROLU 33/11 KV Taticherla Motu Sub Station 11KV thaticherla town 303241240203 14194152 Rural MHQ
657 MARKAPURAM GIDDALUR KOMAROLU 33/11 KVRajupalem Sub Station 11KV DWARAKACHERLA 303241240401 X0659941 Rural MHQ
658 MARKAPURAM GIDDALUR KOMAROLU 33/11 KVRajupalem Sub Station 11KV MUKTAPURAM RAJUPALEM TOWN 303241240402 X0659942 Rural MHQ
659 MARKAPURAM GIDDALUR MUNDLAPADU 33/11 KV AMBAVARAM SS 11KV ELLUPALLI 303241140304 11194086 Rural (Agl+Domestic)
660 MARKAPURAM GIDDALUR MUNDLAPADU 33/11 KV AMBAVARAM SS 11KV V R PALLI 303241140303 11194086 Rural (Agl+Domestic)
661 MARKAPURAM GIDDALUR MUNDLAPADU 33/11 KV AMBAVARAM SS 11KV AMBAVARAM RURAL 303241140302 11189914 Rural MHQ
662 MARKAPURAM GIDDALUR MUNDLAPADU 33/11 KV AMBAVARAM SS 11KV AMBAVARAM TOWN 303241140301 11194212 Rural MHQ
663 MARKAPURAM GIDDALUR MUNDLAPADU 33/11 KV KS Palli Sub Station 11KV DIGUVAMETTA FEEDER 303241440304 14195165 Rural (Agl+Domestic)
664 MARKAPURAM GIDDALUR MUNDLAPADU 33/11 KV KS Palli Sub Station 11KV K S PALLI TOWN 303241440302 11191960 Rural MHQ
665 MARKAPURAM GIDDALUR MUNDLAPADU 33/11 KV KS Palli Sub Station 11KV PAMULAPALLI 303241440303 11192270 Rural MHQ
666 MARKAPURAM GIDDALUR MUNDLAPADU 33/11 KV KS Palli Sub Station 11KV KANCHIPALLI FEEDER 303241440301 11195109 Rural MHQ
667 MARKAPURAM GIDDALUR MUNDLAPADU 33/11 KV Kunchepalli Sub Station 11KV VENKATAPURAM FEEDER 303241440501 14197444 Rural (Agl+Domestic)
668 MARKAPURAM GIDDALUR MUNDLAPADU 33/11 KV Kunchepalli Sub Station 11KV RAJUPETA 303241440503 15192076 Rural (Agl+Domestic)
669 MARKAPURAM GIDDALUR MUNDLAPADU 33/11 KV Kunchepalli Sub Station 11KV KANCHIPALLI TOWN 303241440502 14197464 Rural Domestic
670 MARKAPURAM GIDDALUR MUNDLAPADU 33/11 KV Mundlapadu Sub Station 11KV BURUJUPALLI 303241440101 03029489 Rural MHQ
671 MARKAPURAM GIDDALUR MUNDLAPADU 33/11 KV Mundlapadu Sub Station 11KV MUNDLAPADU TOWN 303241440104 03029481 Rural MHQ
672 MARKAPURAM GIDDALUR MUNDLAPADU 33/11 KV Mundlapadu Sub Station 11 KV MUNDLAPADU RURAL 303241440103 03029485 Rural MHQ
673 MARKAPURAM GIDDALUR MUNDLAPADU 33/11 KV Mundlapadu Sub Station 11KV KOTHA KOTA FEEDER 303241440102 03029486 Rural MHQ
674 MARKAPURAM GIDDALUR MUNDLAPADU 33/11 KV SR Peta Sub Station 11KV SRPETA RURAL GADIKOTA 303241440203 03029482 Rural MHQ
675 MARKAPURAM GIDDALUR MUNDLAPADU 33/11 KV SR Peta Sub Station 11KV PRASADSEEDS PVT LTD 303241440202 15191334 Rural Ind.Dedicated
676 MARKAPURAM GIDDALUR MUNDLAPADU 33/11 KV SR Peta Sub Station 11KV KOMMUNOOR DODDAMPALLI SR PETA TOWN 303241440201 11192903 Rural MHQ
677 MARKAPURAM GIDDALUR MUNDLAPADU 33/11 KV Uyyalawada Sub Station 11KV UYYALAWADA TOWN+SUREPALLI 303241440402 11192906 Rural MHQ
678 MARKAPURAM GIDDALUR MUNDLAPADU 33/11 KV Uyyalawada Sub Station 11KV AUDIMURTHYPALLI+UYYALAWADA RURAL 303241440401 X0326956 Rural MHQ
679 MARKAPURAM GIDDALUR RACHERLA 33/11 KV Akaveedu Sub Station 11KV ARAVEETI KOTA 303241340203 14195200 Rural MHQ
680 MARKAPURAM GIDDALUR RACHERLA 33/11 KV Akaveedu Sub Station 11KV CHOLAVEEDU 303241340202 11194881 Rural MHQ
681 MARKAPURAM GIDDALUR RACHERLA 33/11 KV Akaveedu Sub Station 11KV AKAVEEDUTOWN+AKAVEEDU RURAL 303241340201 11194837 Rural MHQ
682 MARKAPURAM GIDDALUR RACHERLA 33/11 KV Anumalaveedu Sub Station 11KV VODDULAVAGUPALLI FEEDER 303241340302 03029488 Rural (Agl+Domestic)
683 MARKAPURAM GIDDALUR RACHERLA 33/11 KV Anumalaveedu Sub Station 11KV ANUMALAVEEDU 303241340301 03029478 Rural MHQ
684 MARKAPURAM GIDDALUR RACHERLA 33/11 KV Anumalaveedu Sub Station 11KV RAMAPURAM FEEDER 303241340303 15194405 Rural (Agl+Domestic)
685 MARKAPURAM GIDDALUR RACHERLA 33/11 KV J.P.CHERUVU SS 11KV J P CHERUVU 303241340401 03029491 Rural MHQ
686 MARKAPURAM GIDDALUR RACHERLA 33/11 KV J.P.CHERUVU SS 11KV Chinagani Palli Chollaveedu 303241340402 X0661278 Rural MHQ
687 MARKAPURAM GIDDALUR RACHERLA 33/11 KV Racherla Sub Station 11KV ANUMALAPALLE RURAL 303241340104 17068633 Rural MHQ
688 MARKAPURAM GIDDALUR RACHERLA 33/11 KV Racherla Sub Station 11KV J P CHERUVU+ANUMULAPALLI TOWN 303241340102 11190819 Rural MHQ
689 MARKAPURAM GIDDALUR RACHERLA 33/11 KV Racherla Sub Station 11KV ANUMALAVEEDU 303241340101 X0476046 Rural MHQ
690 MARKAPURAM GIDDALUR RACHERLA 33/11 KV Racherla Sub Station 11KV RACHARLA TOWN 303241340103 11192090 Rural MHQ
691 MARKAPURAM GIDDALUR RACHERLA 33/11KV Yadavalli SS 11KV YADAVALLI FEEDER 303241340501 15192075 Rural SS Head Quarters
692 MARKAPURAM GIDDALUR RACHERLA 33/11KV Yadavalli SS 11KV G KOTHAPALLI FEEDER 303241340502 15191272 Rural (Agl+Domestic)
693 MARKAPURAM GIDDALUR RACHERLA 33/11KV Yadavalli SS 11KV RANGA REDDYPALLI FEEDER 303241340503 15192041 Rural (Agl+Domestic)
694 MARKAPURAM MARKAPUR MARKAPUR 33/11 KV Markapur Sub Station 11KV TOWN1 303221140101 X0476043 Urban Mixed
695 MARKAPURAM MARKAPUR MARKAPUR 33/11 KV Markapur Sub Station 11KV AIR 303221140105 11190934 Urban Mixed
696 MARKAPURAM MARKAPUR MARKAPUR 33/11 KV Markapur Sub Station 11KV TOWN III 303221140103 11195102 Urban Mixed
697 MARKAPURAM MARKAPUR MARKAPUR 33/11 KV Markapur Sub Station 11KV TOWN IV 303221140104 11190009 Urban Mixed
698 MARKAPURAM MARKAPUR MARKAPUR 33/11 KV Markapur Sub Station 11KV TOWN II 303221140102 11192860 Urban Mixed
699 MARKAPURAM MARKAPUR MARKAPUR 33/11 KV Market yard Sub Station 11KV RTC 303221140201 11195741 Urban Mixed
700 MARKAPURAM MARKAPUR MARKAPUR 33/11 KV Market yard Sub Station 11KV DARIMADUGU 303221140203 X0478243 Rural (Agl+Domestic)
701 MARKAPURAM MARKAPUR MARKAPUR 33/11 KV Market yard Sub Station 11KV COLLEGE 303221140204 X0659949 Urban Mixed
702 MARKAPURAM MARKAPUR MARKAPUR 33/11 KV Market yard Sub Station 11KV JAGADESWARI 303221140202 11190011 Urban Mixed
703 MARKAPURAM MARKAPUR MARKAPUR 33/11 KV Tarlupadu Road Sub Station 11KV KAMALA COLLEGE 303221140302 X0661213 Urban Mixed
704 MARKAPURAM MARKAPUR MARKAPUR 33/11 KV Tarlupadu Road Sub Station 11KV KONDEPALLI 303221140301 15194401 Rural (Agl+Domestic)
705 MARKAPURAM MARKAPUR MARKAPUR 33/11KV MARKAPUR INDOOR SS 11KV THULASI KOTA FEEDER 303221140404 17147922 Urban Mixed
706 MARKAPURAM MARKAPUR MARKAPUR 33/11KV MARKAPUR INDOOR SS 11KV N S NAGAR FEEDER 303221140403 17147666 Urban Mixed
707 MARKAPURAM MARKAPUR MARKAPUR 33/11KV MARKAPUR INDOOR SS 11KV MUNCIPALITY FEEDER 303221140402 17147935 Urban Mixed
708 MARKAPURAM MARKAPUR MARKAPUR 33/11KV MARKAPUR INDOOR SS 11KV DATTA SAI FEEDER 303221140401 17147885 Urban Mixed
709 MARKAPURAM MARKAPUR MARKAPUR RURALS 33/11 KV BODICHERLA (BHUPATHI PALLI)SS 11KV BHUPATIPALLI 303221340502 15191076 Rural (Agl+Domestic)
710 MARKAPURAM MARKAPUR MARKAPUR RURALS 33/11 KV BODICHERLA (BHUPATHI PALLI)SS 11KV BONDALAPADU 303221340501 X0659866 Rural (Agl+Domestic)
711 MARKAPURAM MARKAPUR MARKAPUR RURALS 33/11 KV Gajjalakonda Sub Station 11KV GAJJALAKONDA TOWN 303221340304 X0659951 Rural SS Head Quarters
712 MARKAPURAM MARKAPUR MARKAPUR RURALS 33/11 KV Gajjalakonda Sub Station 11KV KANDHALAPALLI 303221340302 X0659947 Rural (Agl+Domestic)
713 MARKAPURAM MARKAPUR MARKAPUR RURALS 33/11 KV Gajjalakonda Sub Station 11KV GAJJALAKONDA RURAL 303221340301 X0659950 Rural (Agl+Domestic)
714 MARKAPURAM MARKAPUR MARKAPUR RURALS 33/11 KV Gajjalakonda Sub Station 11KV POTHALAPADU 303221340303 14195346 Rural (Agl+Domestic)
715 MARKAPURAM MARKAPUR MARKAPUR RURALS 33/11 KV Komatikunta Sub Station 11KV LBS Nagar 303221340104 11189796 Rural (Agl+Domestic)
716 MARKAPURAM MARKAPUR MARKAPUR RURALS 33/11 KV Komatikunta Sub Station 11KV GOTTIPADIYA 303221340102 X0661302 Rural (Agl+Domestic)
717 MARKAPURAM MARKAPUR MARKAPUR RURALS 33/11 KV Komatikunta Sub Station 11KV P Nagulavaram 303221340103 X0661211 Rural (Agl+Domestic)
718 MARKAPURAM MARKAPUR MARKAPUR RURALS 33/11 KV Komatikunta Sub Station 11KV INDUSTRIAL 303221340105 11189563 Rural Ind.Dedicated
719 MARKAPURAM MARKAPUR MARKAPUR RURALS 33/11 KV Komatikunta Sub Station 11KV CHINTAKUNTA 303221340101 15191351 Rural (Agl+Domestic)
720 MARKAPURAM MARKAPUR MARKAPUR RURALS 33/11 KV Rayavaram Sub Station 11KV RAYAVARAM TOWN 303221340202 X0326529 Rural SS Head Quarters
721 MARKAPURAM MARKAPUR MARKAPUR RURALS 33/11 KV Rayavaram Sub Station 11KV Naidupalli + P Yachavaram 303221340203 X0659940 Rural (Agl+Domestic)
722 MARKAPURAM MARKAPUR MARKAPUR RURALS 33/11 KV Rayavaram Sub Station 11KV INDUSTRAILESTATE 303221340201 X0326512 Rural Ind.Dedicated
723 MARKAPURAM MARKAPUR MARKAPUR RURALS 33/11 KV Rayavaram Sub Station 11KV GOGULADINNE 303221340204 X0326515 Rural (Agl+Domestic)
724 MARKAPURAM MARKAPUR MARKAPUR RURALS 33/11 KV Tippayapalem Sub Station 11KV MITTAMEDIPALLI 303221340403 11192383 Rural (Agl+Domestic)
725 MARKAPURAM MARKAPUR MARKAPUR RURALS 33/11 KV Tippayapalem Sub Station 11KV B NARVA FEEDER 303221340404 15191207 Rural (Agl+Domestic)
726 MARKAPURAM MARKAPUR MARKAPUR RURALS 33/11 KV Tippayapalem Sub Station 11KV THIPPAYA PALEM TOWN FEEDER 303221340401 11193986 Rural SS Head Quarters
727 MARKAPURAM MARKAPUR MARKAPUR RURALS 33/11 KV Tippayapalem Sub Station 11KV M V PADU 303221340402 14195312 Rural (Agl+Domestic)
728 MARKAPURAM MARKAPUR P.ARAVEEDU 33/11 KV B Cherlopalli Sub Station 11KV B CHERLO PALLI RURAL 303221240204 X0659903 Rural (Agl+Domestic)
729 MARKAPURAM MARKAPUR P.ARAVEEDU 33/11 KV B Cherlopalli Sub Station 11KV R C KOTA 303221240203 11193815 Rural Pure Agl
730 MARKAPURAM MARKAPUR P.ARAVEEDU 33/11 KV B Cherlopalli Sub Station 11KV POTHAMPALLI 303221240202 11190795 Rural Pure Agl
731 MARKAPURAM MARKAPUR P.ARAVEEDU 33/11 KV B Cherlopalli Sub Station 11KV B CHERLOPALLI TOWN 303221240201 11190983 Rural SS Head Quarters
732 MARKAPURAM MARKAPUR P.ARAVEEDU 33/11 KV Chetlamitta Sub Station 11KV RAJAMPALLI FEEDER 303221240504 15191194 Rural (Agl+Domestic)
733 MARKAPURAM MARKAPUR P.ARAVEEDU 33/11 KV Chetlamitta Sub Station 11KV CHATLAMITTA TOWN FEEDER 303221240503 15191289 Rural SS Head Quarters
734 MARKAPURAM MARKAPUR P.ARAVEEDU 33/11 KV Chetlamitta Sub Station 11KV POTHAM PALLI FEEDER 303221240502 11195276 Rural (Agl+Domestic)
735 MARKAPURAM MARKAPUR P.ARAVEEDU 33/11 KV Chetlamitta Sub Station 11KV Y D PADU FEEDER 303221240501 11192945 Rural (Agl+Domestic)
736 MARKAPURAM MARKAPUR P.ARAVEEDU 33/11 KV Maddalakatla SS 11KV REGUMANUPALLI FEEDER 303221240704 15191026 Rural (Agl+Domestic)
737 MARKAPURAM MARKAPUR P.ARAVEEDU 33/11 KV Maddalakatla SS 11KV MADDALAKATTA RURAL FEEDER 303221240702 15191306 Rural (Agl+Domestic)
738 MARKAPURAM MARKAPUR P.ARAVEEDU 33/11 KV Maddalakatla SS 11KV CH AGRAHARAM FEEDER 303221240703 15191136 Rural (Agl+Domestic)
739 MARKAPURAM MARKAPUR P.ARAVEEDU 33/11 KV Maddalakatla SS 11KV MADDALAKATTA TOWN FEEDER 303221240701 15191026 Rural SS Head Quarters
740 MARKAPURAM MARKAPUR P.ARAVEEDU 33/11 KV P Araveedu Sub Station 11KV SIVAPURAM FEEDER 303221240103 15191078 Rural (Agl+Domestic)
741 MARKAPURAM MARKAPUR P.ARAVEEDU 33/11 KV P Araveedu Sub Station 11KV P ARAVEEDUN TOWN FEEDER 303221240104 15191196 Rural MHQ
742 MARKAPURAM MARKAPUR P.ARAVEEDU 33/11 KV P Araveedu Sub Station 11KV P ARAVEEDU RURAL FEEDER 303221240102 X0659884 Rural (Agl+Domestic)
743 MARKAPURAM MARKAPUR P.ARAVEEDU 33/11 KV P Araveedu Sub Station 11 KV GOBBURU FEEDER 303221240101 X0659900 Rural (Agl+Domestic)
744 MARKAPURAM MARKAPUR P.ARAVEEDU 33/11 KV Puchakayalapalli Sub Station 11KV KALANUTHALA FEEDER 303221240301 X0659925 Rural (Agl+Domestic)
745 MARKAPURAM MARKAPUR P.ARAVEEDU 33/11 KV Puchakayalapalli Sub Station 11KV GUNDAMCHERLA FEEDER 303221240302 X0659927 Rural (Agl+Domestic)
746 MARKAPURAM MARKAPUR P.ARAVEEDU 33/11 KV Puchakayalapalli Sub Station 11KV JAMMANA PALLI FEEDER 303221240304 15191339 Rural (Agl+Domestic)
747 MARKAPURAM MARKAPUR P.ARAVEEDU 33/11 KV Puchakayalapalli Sub Station 11KV SUNKESULA FEEDER 303221240303 15190963 Rural (Agl+Domestic)
748 MARKAPURAM MARKAPUR P.ARAVEEDU 33/11 KV Sanikavaram Sub Station 11KV SANIKAVARAM TOWN FEEDER 303221240404 X0661288 Rural SS Head Quarters
749 MARKAPURAM MARKAPUR P.ARAVEEDU 33/11 KV Sanikavaram Sub Station 11KV THAMMADA PALLI FEEDER 303221240401 X0661171 Rural (Agl+Domestic)
750 MARKAPURAM MARKAPUR P.ARAVEEDU 33/11 KV Sanikavaram Sub Station 11KV REGUMAANU PALLI FEEDER 303221240403 15191132 Rural Pure Agl
751 MARKAPURAM MARKAPUR P.ARAVEEDU 33/11 KV Sanikavaram Sub Station 11KV SANIKAVARAM RUAL FEEDER 303221240402 11195159 Rural (Agl+Domestic)
752 MARKAPURAM MARKAPUR P.ARAVEEDU 33/11 KV Tokapalli Sub station 11KV THANGIRALA PALLI FEEDER 303221240603 X0659902 Rural (Agl+Domestic)
753 MARKAPURAM MARKAPUR P.ARAVEEDU 33/11 KV Tokapalli Sub station 11KV THOKAPALLI FEEDER 303221240601 X0659899 Rural (Agl+Domestic)
754 MARKAPURAM MARKAPUR P.ARAVEEDU 33/11 KV Tokapalli Sub station 11KV OBULAKKAPALLI FEEDER 303221240604 15192053 Rural (Agl+Domestic)
755 MARKAPURAM MARKAPUR P.ARAVEEDU 33/11 KV Tokapalli Sub station 11KV KAMABUMPADU FEEDER 303221240602 X0659901 Rural (Agl+Domestic)
756 MARKAPURAM MARKAPUR P.DORNAL 33/11 KV Bommalapuram Sub Station 11KV BOMMALAPURAM 303221540302 14195458 Rural (Agl+Domestic)
757 MARKAPURAM MARKAPUR P.DORNAL 33/11 KV Bommalapuram Sub Station 11KV CHINTALA 303221540301 14195980 Rural Pure Agl
758 MARKAPURAM MARKAPUR P.DORNAL 33/11 KV Bommalapuram Sub Station 11KV CHINNA GUDIPADU 303221540303 X0659865 Rural Pure Agl
759 MARKAPURAM MARKAPUR P.DORNAL 33/11 KV P Dornala Sub Station 11KV DORNALA TOWN 303221540103 11193224 Rural MHQ
760 MARKAPURAM MARKAPUR P.DORNAL 33/11 KV P Dornala Sub Station 11KV TIMMAPURAM 303221540105 11193361 Rural (Agl+Domestic)
761 MARKAPURAM MARKAPUR P.DORNAL 33/11 KV P Dornala Sub Station 11KV KOTHURU 303221540104 11194027 Rural (Agl+Domestic)
762 MARKAPURAM MARKAPUR P.DORNAL 33/11 KV P Dornala Sub Station 11KV BOMMALAPURAM 303221540101 11193085 Rural (Agl+Domestic)
763 MARKAPURAM MARKAPUR P.DORNAL 33/11 KV P Dornala Sub Station 11KV CHINNADORNALA 303221540102 11191648 Rural Domestic
764 MARKAPURAM MARKAPUR P.DORNAL 33/11 KV R.c.kota Sub station 11KV CHINNA DORNALA 303221540403 15191393 Rural (Agl+Domestic)
765 MARKAPURAM MARKAPUR P.DORNAL 33/11 KV R.c.kota Sub station 11KV R C KOTA FEEDER 303221540401 03029476 Rural (Agl+Domestic)
766 MARKAPURAM MARKAPUR P.DORNAL 33/11 KV R.c.kota Sub station 11KV CHINTHALA AGRAHARAM 303221540402 03029497 Rural (Agl+Domestic)
767 MARKAPURAM MARKAPUR P.DORNAL 33/11 KV Y Cherlopalli Sub Station 11KV NALAGUNTLA 303221540202 03029471 Rural (Agl+Domestic)
768 MARKAPURAM MARKAPUR P.DORNAL 33/11 KV Y Cherlopalli Sub Station 11KV Y CHERLOPALLI 303221540203 14194156 Rural SS Head Quarters
769 MARKAPURAM MARKAPUR P.DORNAL 33/11 KV Y Cherlopalli Sub Station 11KV CHILAKACHERLA 303221540201 03029474 Rural (Agl+Domestic)
770 MARKAPURAM MARKAPUR P.DORNAL 33/11 KV Y Cherlopalli Sub Station 11KV KOTHURU 303221540204 03029472 Rural (Agl+Domestic)
771 MARKAPURAM MARKAPUR P.DORNAL 33/11KV Sattuthanda SubStation 11KV CHITALA FEEDER 303221540501 17009728 Rural (Agl+Domestic)
772 MARKAPURAM MARKAPUR P.DORNAL 33/11KV Sattuthanda SubStation 11KV BODE NAIK THANDA FEEDER 303221540502 17009795 Rural (Agl+Domestic)
773 MARKAPURAM MARKAPUR THARULUPADU 33/11 KV Mekalavaripalli Sub Station 11KV WATER WORKS FEEDER 303221440301 11192164 Rural SS Head Quarters
774 MARKAPURAM MARKAPUR THARULUPADU 33/11 KV Mekalavaripalli Sub Station 11KV KALUJUVUALAPADU FEEDER 303221440303 X0477371 Rural (Agl+Domestic)
775 MARKAPURAM MARKAPUR THARULUPADU 33/11 KV Mekalavaripalli Sub Station 11KV THUMMALA CHERUVU FEEDER 303221440302 X0661233 Rural (Agl+Domestic)
776 MARKAPURAM MARKAPUR THARULUPADU 33/11 KV Mekalavaripalli Sub Station 11KV POTHALA PADU FEEDER 303221440304 15191186 Rural (Agl+Domestic)
777 MARKAPURAM MARKAPUR THARULUPADU 33/11 KV TUMMALACHERUVU SS 11KV BUDDA PALLI FEEDER 303221440402 X0659908 Rural (Agl+Domestic)
778 MARKAPURAM MARKAPUR THARULUPADU 33/11 KV TUMMALACHERUVU SS 11KV THUMMALA CHERUVU FEEDER 303221440401 X0659906 Rural (Agl+Domestic)
779 MARKAPURAM MARKAPUR THARULUPADU 33/11 KV TUMMALACHERUVU SS 11KV MANGALA KUNTA FEEDER 303221440404 X0659832 Rural (Agl+Domestic)
780 MARKAPURAM MARKAPUR THARULUPADU 33/11 KV TUMMALACHERUVU SS 11KV OBAYA PALLI FEEDER 303221440403 X0659907 Rural (Agl+Domestic)
781 MARKAPURAM MARKAPUR THARULUPADU 33/11 KV Tarlupadu Sub Station 11KV MEERJAPET 303221440102 11192092 Rural (Agl+Domestic)
782 MARKAPURAM MARKAPUR THARULUPADU 33/11 KV Tarlupadu Sub Station 11KV SEETHANAGULAVARAM 303221440103 11192149 Rural (Agl+Domestic)
783 MARKAPURAM MARKAPUR THARULUPADU 33/11 KV Tarlupadu Sub Station 11KV TOWN 303221440105 11194852 Rural MHQ
784 MARKAPURAM MARKAPUR THARULUPADU 33/11 KV Tarlupadu Sub Station 11KV TARLUPADU RURAL 303221440104 11195724 Rural (Agl+Domestic)
785 MARKAPURAM MARKAPUR THARULUPADU 33/11 KV Tarlupadu Sub Station 11KV CHENNAREDDYPALLI 303221440101 11190972 Rural Pure Agl
786 MARKAPURAM MARKAPUR THARULUPADU 33/11 KV Ummareddypalli Sub Station 11KV TADIVARI PALLI FEEDER 303221440201 X0661306 Rural (Agl+Domestic)
787 MARKAPURAM MARKAPUR THARULUPADU 33/11 KV Ummareddypalli Sub Station 11KV CHENNA REDDY PALLI FEEDER 303221440203 11190972 Rural (Agl+Domestic)
788 MARKAPURAM MARKAPUR THARULUPADU 33/11 KV Ummareddypalli Sub Station 11KV GOLLA PALLI FEEDER 303221440204 15191173 Rural (Agl+Domestic)
789 MARKAPURAM MARKAPUR THARULUPADU 33/11 KV Ummareddypalli Sub Station 11KV UMMAREDDY PALLI FEEDER 303221440202 11192204 Rural SS Head Quarters
790 MARKAPURAM Y.PALEM PULLALA CHERUVU 33/11 KV Kavalakuntla Sub Station 11KV NAIDUPALEM 303231140601 03029477 Rural (Agl+Domestic)
791 MARKAPURAM Y.PALEM PULLALA CHERUVU 33/11 KV Kavalakuntla Sub Station 11KV TOWN+RURAL 303231140602 03029490 Rural (Agl+Domestic)
792 MARKAPURAM Y.PALEM PULLALA CHERUVU 33/11 KV Chapalamadugu Sub Station 11KV PIDIKITIVANIPALLI + CHENNAMPALLI 303231140201 16499553 Rural (Agl+Domestic)
793 MARKAPURAM Y.PALEM PULLALA CHERUVU 33/11 KV Chapalamadugu Sub Station 11KV KOTHAPALLI+CHAPALAMADUGU RURAL 303231140202 16499549 Rural (Agl+Domestic)
794 MARKAPURAM Y.PALEM PULLALA CHERUVU 33/11 KV Endrapalli Sub Station 11KV PRCTHANDA 303231140403 X0659894 Rural (Agl+Domestic)
795 MARKAPURAM Y.PALEM PULLALA CHERUVU 33/11 KV Endrapalli Sub Station 11KV MALLAPALEM 303231140402 X0659895 Rural (Agl+Domestic)
796 MARKAPURAM Y.PALEM PULLALA CHERUVU 33/11 KV Endrapalli Sub Station 11KV KOMAROLE 303231140401 16499548 Rural (Agl+Domestic)
797 MARKAPURAM Y.PALEM PULLALA CHERUVU 33/11 KV Marrivemula Sub Station 11KV AKKAPALEM + GAJULAPALEM 303231140702 X0659898 Rural (Agl+Domestic)
798 MARKAPURAM Y.PALEM PULLALA CHERUVU 33/11 KV Marrivemula Sub Station 11KV MARRIVEMULA 303231140701 X0659897 Rural Domestic
799 MARKAPURAM Y.PALEM PULLALA CHERUVU 33/11 KV Mutukula Sub Station 11KV MUTUKULA + SETHAKODU 303231140302 X0661294 Rural (Agl+Domestic)
800 MARKAPURAM Y.PALEM PULLALA CHERUVU 33/11 KV Mutukula Sub Station 11KV MARRIVEMULA + MANEPALLI 303231140301 X0661298 Rural (Agl+Domestic)
801 MARKAPURAM Y.PALEM PULLALA CHERUVU 33/11 KV P Cheruvu Sub Station 11KV RACHAKONDA+UMMADIVARAM 303231140103 X0659932 Rural (Agl+Domestic)
802 MARKAPURAM Y.PALEM PULLALA CHERUVU 33/11 KV P Cheruvu Sub Station 11KV KAVALAKUNTLA + TELLAGATLA 303231140101 X0659896 Rural (Agl+Domestic)
803 MARKAPURAM Y.PALEM PULLALA CHERUVU 33/11 KV P Cheruvu Sub Station 11KV PULLALACHERUVUT TOWN 303231140104 17123901 Urban Mixed
804 MARKAPURAM Y.PALEM PULLALA CHERUVU 33/11 KV P Cheruvu Sub Station 11KV SATHAKODU 303231140102 X0659814 Rural (Agl+Domestic)
805 MARKAPURAM Y.PALEM PULLALA CHERUVU 33/11 KV R Ummadivaram Sub Station 11KV R UMMADIVARAM + VENKATAREDDYPALLI 303231140501 03029487 Rural (Agl+Domestic)
806 MARKAPURAM Y.PALEM PULLALA CHERUVU 33/11 KV R Ummadivaram Sub Station 11KV R UMMADIVARAM AGL + RACHAKONDA 303231140502 03029483 Rural (Agl+Domestic)
807 MARKAPURAM Y.PALEM PULLALA CHERUVU 33/11 KV Siddanapalli Sub Station 11KV AYYAGARIPALLI 303231140801 11194004 Rural (Agl+Domestic)
808 MARKAPURAM Y.PALEM PULLALA CHERUVU 33/11 KV Siddanapalli Sub Station 11KV MANEPALLI 303231140803 11191626 Rural (Agl+Domestic)
809 MARKAPURAM Y.PALEM PULLALA CHERUVU 33/11 KV Siddanapalli Sub Station 11KV I T VARAM 303231140802 X0661308 Rural (Agl+Domestic)
810 MARKAPURAM Y.PALEM THRIPURANTHAKAM 33/11 KV Dupadu Sub Station 11KV DUPADU TOWN + GOLLAPALLI 303231240301 X0661209 Rural (Agl+Domestic)
811 MARKAPURAM Y.PALEM THRIPURANTHAKAM 33/11 KV Dupadu Sub Station 11KV VELLAMPALLI 303231240303 11193656 Rural (Agl+Domestic)
812 MARKAPURAM Y.PALEM THRIPURANTHAKAM 33/11 KV Dupadu Sub Station 11KV HASANAPURAM 303231240302 X0661210 Rural (Agl+Domestic)
813 MARKAPURAM Y.PALEM THRIPURANTHAKAM 33/11 KV Gamapavaram Sub Station 11KV GANAPAVARAM + SANGAMTHANDA 303231240401 X0661338 Rural (Agl+Domestic)
814 MARKAPURAM Y.PALEM THRIPURANTHAKAM 33/11 KV Gamapavaram Sub Station 11KV ENDURIVARIPALEM 303231240402 X0659825 Rural (Agl+Domestic)
815 MARKAPURAM Y.PALEM THRIPURANTHAKAM 33/11 KV Kesinenipalli Sub Station 11KV TANGIRALAPALLI + OBULAKKAPALLI 303231240205 11191625 Rural (Agl+Domestic)
816 MARKAPURAM Y.PALEM THRIPURANTHAKAM 33/11 KV Kesinenipalli Sub Station 11 KV RWS 303231240203 11191734 Rural RWS
817 MARKAPURAM Y.PALEM THRIPURANTHAKAM 33/11 KV Kesinenipalli Sub Station 11 KV NADIGADDA 303231240204 11193016 Rural (Agl+Domestic)
818 MARKAPURAM Y.PALEM THRIPURANTHAKAM 33/11 KV Kesinenipalli Sub Station 11KV GURIJEPALLI 303231240202 11192406 Rural (Agl+Domestic)
819 MARKAPURAM Y.PALEM THRIPURANTHAKAM 33/11 KV Kesinenipalli Sub Station 11KV KESINENIPALLI 303231240201 X0661169 Rural (Agl+Domestic)
820 MARKAPURAM Y.PALEM THRIPURANTHAKAM 33/11 KV Lellapalli Sub station 11KV LELLAPALLI + VISWANADHAPURAM 303231240701 11192171 Rural (Agl+Domestic)
821 MARKAPURAM Y.PALEM THRIPURANTHAKAM 33/11 KV Lellapalli Sub station 11KV DUVVALI 303231240702 11192354 Rural (Agl+Domestic)
822 MARKAPURAM Y.PALEM THRIPURANTHAKAM 33/11 KV Medapi Sub Station 11KV G UMMADIVARAM 303231240502 11195470 Rural (Agl+Domestic)
823 MARKAPURAM Y.PALEM THRIPURANTHAKAM 33/11 KV Medapi Sub Station 11KV MEDAPI TOWN + ANNASAMUDRAM 303231240501 11195076 Rural (Agl+Domestic)
824 MARKAPURAM Y.PALEM THRIPURANTHAKAM 33/11 KV Medapi Sub Station 11KV VENGAYAPALEM 303231240503 X0659974 Rural (Agl+Domestic)
825 MARKAPURAM Y.PALEM THRIPURANTHAKAM 33/11 KV SOMEPALLI SS 11KV SOMEPALLI 303231240801 11195469 Rural (Agl+Domestic)
826 MARKAPURAM Y.PALEM THRIPURANTHAKAM 33/11 KV SOMEPALLI SS 11KV GANDHI NAGAR 303231240802 X0659824 Rural (Agl+Domestic)
827 MARKAPURAM Y.PALEM THRIPURANTHAKAM 33/11 KV Tripuranthakam Sub Station 11 KV KANKANALAPALLI + RAJUPALEM 303231240101 X0661212 Rural (Agl+Domestic)
828 MARKAPURAM Y.PALEM THRIPURANTHAKAM 33/11 KV Tripuranthakam Sub Station 11 KV T CHERLOPALLI 303231240102 X0661340 Rural (Agl+Domestic)
829 MARKAPURAM Y.PALEM THRIPURANTHAKAM 33/11 KV Tripuranthakam Sub Station 11KV TRIPURANTHAKAM TOWN 303231240104 X0661342 Rural MHQ
830 MARKAPURAM Y.PALEM THRIPURANTHAKAM 33/11 KV Tripuranthakam Sub Station 11KV MITTAPALEM 303231240103 X0661343 Rural (Agl+Domestic)
831 MARKAPURAM Y.PALEM THRIPURANTHAKAM 33/11 KV Viswnadhapuram SS 11KV VISWANADHAPURAM TOWN 303231241001 15192073 Rural SS Head Quarters
832 MARKAPURAM Y.PALEM THRIPURANTHAKAM 33/11 KV Viswnadhapuram SS 11KV VISWANADHAPURAM RURAL 303231241003 15192019 Rural Pure Agl
833 MARKAPURAM Y.PALEM THRIPURANTHAKAM 33/11 KV Viswnadhapuram SS 11KV VELLAMPALLI 303231241002 15192104 Rural Pure Agl
834 MARKAPURAM Y.PALEM Y.PALEM 33/11 KV AG Padu Sub Station 11KV VADDULAVAGU+GANGUPALLY 303231340603 11195245 Rural Pure Agl
835 MARKAPURAM Y.PALEM Y.PALEM 33/11 KV AG Padu Sub Station 11KV GANGUPALLI 303231340604 X0659867 Rural (Agl+Domestic)
836 MARKAPURAM Y.PALEM Y.PALEM 33/11 KV AG Padu Sub Station 11KV GANGABODU 303231340601 11192969 Rural Pure Agl
837 MARKAPURAM Y.PALEM Y.PALEM 33/11 KV Ayyambotlapalli Sub Station 11KV AYYAMBOTLAPALLI R + GANGAPALEM 303231340401 X0661337 Rural (Agl+Domestic)
838 MARKAPURAM Y.PALEM Y.PALEM 33/11 KV Ayyambotlapalli Sub Station 11KV AYYAMBOTLAPALLI T + RAMASMUDRAM 303231340402 11192218 Rural (Agl+Domestic)
839 MARKAPURAM Y.PALEM Y.PALEM 33/11 KV Boyalapalli Sub Station 11KV BOYALAPALLI RURAL+NARASAYAPALEM 303231340701 X0476032 Rural Pure Agl
840 MARKAPURAM Y.PALEM Y.PALEM 33/11 KV Boyalapalli Sub Station 11KV BOYALAPALLI + SARVAYAPALEM 303231340702 X0476725 Rural (Agl+Domestic)
841 MARKAPURAM Y.PALEM Y.PALEM 33/11 KV Ganjivaripalli SS 11KV GANJIVARIPALLI RURAL 303231341002 X0661244 Rural Pure Agl
842 MARKAPURAM Y.PALEM Y.PALEM 33/11 KV Ganjivaripalli SS 11KV CHENNUPALLI 303231341001 15191080 Rural (Agl+Domestic)
843 MARKAPURAM Y.PALEM Y.PALEM 33/11 KV Ganjivaripalli SS 11KV GANJIVARIPALLI-TOWN 303231341003 15191070 Rural SS Head Quarters
844 MARKAPURAM Y.PALEM Y.PALEM 33/11 KV Kolukula Sub Station 11KV SAIBABANAGAR + GANJIVARIPALLI 303231340502 X0659868 Rural (Agl+Domestic)
845 MARKAPURAM Y.PALEM Y.PALEM 33/11 KV Kolukula Sub Station 11KV CH KOLUKULA 303231340503 16499556 Rural (Agl+Domestic)
846 MARKAPURAM Y.PALEM Y.PALEM 33/11 KV Veerabadhrapuram Sub Station 11KV VEERABADRAPURAM T + MOGULLAPALLI 303231340802 X0659934 Rural (Agl+Domestic)
847 MARKAPURAM Y.PALEM Y.PALEM 33/11 KV Veerabadhrapuram Sub Station 11KV VEERABADRAPURAM R + GADDAMEEDIPALLI 303231340801 11195444 Rural (Agl+Domestic)
848 MARKAPURAM Y.PALEM Y.PALEM 33/11 KV Y Palem Sub Station 11KV BOYALAPALLI 303231340101 X0326516 Rural (Agl+Domestic)
849 MARKAPURAM Y.PALEM Y.PALEM 33/11 KV Y Palem Sub Station 11KV KOMAROLU + CHAPALAMADUGU 303231340102 11190560 Rural (Agl+Domestic)
850 MARKAPURAM Y.PALEM Y.PALEM 33/11 KV Y Palem Sub Station 11KV PANDIVANIPALLI 303231340103 X0476724 Rural (Agl+Domestic)
851 MARKAPURAM Y.PALEM Y.PALEM 33/11 KV Y Palem Sub Station 11KV Y PALEM TOWN 303231340104 11190779 Rural MHQ
852 MARKAPURAM Y.PALEM Y.PALEM 33/11KV Venkatadri palem SS 11KV ANKAMMAGUDEM (VCB-I) 303231340901 14197439 Rural (Agl+Domestic)
853 MARKAPURAM Y.PALEM Y.PALEM 33/11KV Venkatadri palem SS 11KV V T PALEM 303231340902 15192066 Rural SS Head Quarters
854 MARKAPURAM Y.PALEM Y.PALEM 33/11KV Venkatadri palem SS 11KV SANGAM THANDA 303231340903 X0659893 Rural (Agl+Domestic)
855 ONGOLE ONGOLERURAL I CHIMAKURTHY 33/11 KV CHIMAKURTHY NORTH SS 11KV CHIMKURTHY INDUSTRIAL 303321240402 X0659978 Rural Ind Express
856 ONGOLE ONGOLERURAL I CHIMAKURTHY 33/11 KV CHIMAKURTHY NORTH SS 11KV CHMAKURTHY AGL 303321240403 X0478256 Rural (Agl+Domestic)
857 ONGOLE ONGOLERURAL I CHIMAKURTHY 33/11 KV CHIMAKURTHY NORTH SS 11KV CHIMAKURTHY TOWN 303321240401 X0476730 Rural MHQ
858 ONGOLE ONGOLERURAL I CHIMAKURTHY 33/11 KV Chimakurthy Sub Station 11KV GONUGUNTA 303321240101 11195217 Rural (Agl+Domestic)
859 ONGOLE ONGOLERURAL I CHIMAKURTHY 33/11 KV Chimakurthy Sub Station 11KV SURYA NAGAR 303321240104 11192170 Rural MHQ
860 ONGOLE ONGOLERURAL I CHIMAKURTHY 33/11 KV Chimakurthy Sub Station 11KV NSP 303321240103 X0326917 Rural MHQ
861 ONGOLE ONGOLERURAL I CHIMAKURTHY 33/11 KV Chimakurthy Sub Station 11KV INDUSTRIAL 303321240102 X0659461 Urban Mixed
862 ONGOLE ONGOLERURAL I CHIMAKURTHY 33/11 KV Pallamalli Sub Station 11KV Nekunambad 303321240201 X0659977 Rural (Agl+Domestic)
863 ONGOLE ONGOLERURAL I CHIMAKURTHY 33/11 KV Pallamalli Sub Station 11KV PATIMEEDIPALEM 303321240205 14195328 Rural (Agl+Domestic)
864 ONGOLE ONGOLERURAL I CHIMAKURTHY 33/11 KV Pallamalli Sub Station 11KV Gadipathrivaripalem 303321240204 14195272 Rural (Agl+Domestic)
865 ONGOLE ONGOLERURAL I CHIMAKURTHY 33/11 KV Pallamalli Sub Station PALLAMALLI AGL 303321240203 X0476722 Rural (Agl+Domestic)
866 ONGOLE ONGOLERURAL I CHIMAKURTHY 33/11 KV Pallamalli Sub Station 11 KV PALLAMALLI TOWN 303321240202 X0476726 Rural SS Head Quarters
867 ONGOLE ONGOLERURAL I MADDIPADU 33/11 KV Doddavaram Sub Station 11KV DODDAVARAMTOWN 303321340201 16499552 Rural SS Head Quarters
868 ONGOLE ONGOLERURAL I MADDIPADU 33/11 KV Doddavaram Sub Station 11 KV T SANDRAPADU 303321340204 X0661204 Rural (Agl+Domestic)
869 ONGOLE ONGOLERURAL I MADDIPADU 33/11 KV Doddavaram Sub Station 11KV GADIAPUDI 303321340203 11195714 Rural (Agl+Domestic)
870 ONGOLE ONGOLERURAL I MADDIPADU 33/11 KV Doddavaram Sub Station 11KV ILAPAVULURU 303321340202 11195710 Rural (Agl+Domestic)
871 ONGOLE ONGOLERURAL I MADDIPADU 33/11 KV MADDIPADU NORTH SS 11 KV INDL FEEDER V 303321340305 X0476038 Rural Ind Express
872 ONGOLE ONGOLERURAL I MADDIPADU 33/11 KV MADDIPADU NORTH SS 11 KV INDL FEEDER II 303321340301 X0661205 Rural Ind Express
873 ONGOLE ONGOLERURAL I MADDIPADU 33/11 KV MADDIPADU NORTH SS 11 KV INDL FEEDER IV 303321340303 X0326921 Rural Ind Express
874 ONGOLE ONGOLERURAL I MADDIPADU 33/11 KV MADDIPADU NORTH SS 11 KV INDL FEEDER VI 303321340304 16499555 Rural RWS
875 ONGOLE ONGOLERURAL I MADDIPADU 33/11 KV MADDIPADU NORTH SS 11 KV INDL FEEDER III 303321340302 X0660000 Rural Ind Express
876 ONGOLE ONGOLERURAL I MADDIPADU 33/11 KV Maddipadu Sub Station 11KV MADDIPADU TOWN 303321340103 11193000 Rural MHQ
877 ONGOLE ONGOLERURAL I MADDIPADU 33/11 KV Maddipadu Sub Station 11KV VELLAMPALLI 303321340105 X0476723 Rural (Agl+Domestic)
878 ONGOLE ONGOLERURAL I MADDIPADU 33/11 KV Maddipadu Sub Station 11KV PEDAKOTHAPALLI 303321340104 X0478210 Rural (Agl+Domestic)
879 ONGOLE ONGOLERURAL I MADDIPADU 33/11 KV Maddipadu Sub Station 11KV INAMANAMELLURU 303321340101 X0659473 Rural (Agl+Domestic)
880 ONGOLE ONGOLERURAL I MADDIPADU 33/11 KV Maddipadu Sub Station 11KV INDUSTRIAL 303321340102 16499554 Rural Domestic
881 ONGOLE ONGOLERURAL I MADDIPADU 33/11 KV SS Gullapalli Growth center 11KV PRIYANKA FEEDER 303321340402 15191237 Rural Ind Express
882 ONGOLE ONGOLERURAL I MADDIPADU 33/11 KV SS Gullapalli Growth center 11KV HARICHARAN FEEDER 303321340403 15191091 Rural Ind Express
883 ONGOLE ONGOLERURAL I MADDIPADU 33/11 KV SS Gullapalli Growth center 11KV BP SEZ FEEDER 303321340404 11195088 Rural Ind Express
884 ONGOLE ONGOLERURAL I MADDIPADU 33/11 KV SS Gullapalli Growth center 11 KV STAR GALAXY FEEDER 303321340401 15191020 Rural Ind Express
885 ONGOLE ONGOLERURAL I MADDIPADU 33/11 KV Throvagunta Sub Station 11KV EDUGUNDLAPADU INDL 303322440105 11192205 Rural Domestic
886 ONGOLE ONGOLERURAL I MCHPALEM 33/11 KV Marrichetla Palem Sub Station 11KV VENTURE FEEDER 303321440105 X0326920 Rural Ind Express
887 ONGOLE ONGOLERURAL I MCHPALEM 33/11 KV Marrichetla Palem Sub Station 11KV M CH PALEMINDUSTRIAL 303321440103 11192356 Rural Domestic
888 ONGOLE ONGOLERURAL I MCHPALEM 33/11 KV Marrichetla Palem Sub Station 11KV YELLAIAH NAGAR 303321440106 X0477339 Rural Ind Express
889 ONGOLE ONGOLERURAL I MCHPALEM 33/11 KV Marrichetla Palem Sub Station 11KV INDUSTRIAL EXPRRESS 303321440104 14195159 Rural Ind Express
890 ONGOLE ONGOLERURAL I MCHPALEM 33/11 KV Marrichetla Palem Sub Station 11KV BUSARAPALLI 303321440102 X0659828 Rural (Agl+Domestic)
891 ONGOLE ONGOLERURAL I MCHPALEM 33/11 KV Marrichetla Palem Sub Station 11KV BUDHAVADA INDUSTRIAL 303321440101 14195189 Rural Domestic
892 ONGOLE ONGOLERURAL I MCHPALEM 33/11 KV Nippatlapadu SS 11KV RAMATHIRDHAM DAM+AYYAPARAJUPALEM 303321440203 15192087 Rural RWS
893 ONGOLE ONGOLERURAL I MCHPALEM 33/11 KV Nippatlapadu SS 11KV DEVARAPALEM 303321440202 X0661347 Rural (Agl+Domestic)
894 ONGOLE ONGOLERURAL I MCHPALEM 33/11 KV Nippatlapadu SS 11KV NIPPATLAPADU 303321440201 X0661223 Rural (Agl+Domestic)
895 ONGOLE ONGOLERURAL I MCHPALEM 33/11 KV P.NAIDUPALEM SS 11 KV Pallamalli Indl 303321240302 11189999 Rural Ind Express
896 ONGOLE ONGOLERURAL I MCHPALEM 33/11 KV P.NAIDUPALEM SS 11KV P N PALEM 303321240301 11194000 Rural (Agl+Domestic)
897 ONGOLE ONGOLERURAL I MCHPALEM 33/11 KV P.NAIDUPALEM SS 11KV BANDLAMUDI 303321240303 14195160 Rural (Agl+Domestic)
898 ONGOLE ONGOLERURAL I SNPADU 33/11 KV Chilakapadu SS 11KV P THAKKELLAPADU 303321140402 15191060 Rural (Agl+Domestic)
899 ONGOLE ONGOLERURAL I SNPADU 33/11 KV Chilakapadu SS 11KV CHILAKAPADU 303321140401 15190997 Rural (Agl+Domestic)
900 ONGOLE ONGOLERURAL I SNPADU 33/11 KV Chilakapadu SS 11KV MADDULURU 303321140403 15190996 Rural (Agl+Domestic)
901 ONGOLE ONGOLERURAL I SNPADU 33/11 KV Endluru Donka Sub Station 11 KV MYNAMPADU 303321140204 11195443 Rural (Agl+Domestic)
902 ONGOLE ONGOLERURAL I SNPADU 33/11 KV Endluru Donka Sub Station 11KV AMBEDKAR NAGAR 303321140202 X0659827 Rural Domestic
903 ONGOLE ONGOLERURAL I SNPADU 33/11 KV Endluru Donka Sub Station 11 KV ENDLURU INDL 303321140203 14194154 Rural Domestic
904 ONGOLE ONGOLERURAL I SNPADU 33/11 KV Endluru Donka Sub Station 11 KV ENDLURU TOWN 303321140201 14195448 Rural SS Head Quarters
905 ONGOLE ONGOLERURAL I SNPADU 33/11 KV Mungamur Sub Station 11KV Asramam 303321140301 X0661348 Rural Domestic
906 ONGOLE ONGOLERURAL I SNPADU 33/11 KV Mungamur Sub Station 11KV MANGAMUR TOWN 303321140302 X0326922 Rural SS Head Quarters
907 ONGOLE ONGOLERURAL I SNPADU 33/11 KV Pernamitta Sub Station 11KV EENADU 303311340103 X0659860 Rural Domestic
908 ONGOLE ONGOLERURAL I SNPADU 33/11 KV Pernamitta Sub Station 11KV PERNAMITTA TOWN 303311340104 X0326919 Rural Domestic
909 ONGOLE ONGOLERURAL I SNPADU 33/11 KV SN Padu Sub Station 11KV S N PADU TOWN 303321140103 11192355 Rural MHQ
910 ONGOLE ONGOLERURAL I SNPADU 33/11 KV SN Padu Sub Station 11KV P GUDIPADU 303321140102 X0477344 Rural (Agl+Domestic)
911 ONGOLE ONGOLERURAL I SNPADU 33/11 KV SN Padu Sub Station 11KV INDUSTRIAL 303321140101 X0477348 Rural Ind Express
912 ONGOLE ONGOLERURAL II KOTHAPATNAM 33/11 KV KOPPOLU SS 11KV Chinthala Aqua feeder 303322440503 14194408 Rural Domestic
913 ONGOLE ONGOLERURAL II KOTHAPATNAM 33/11 KV Beeramgunta Sub Station 11KV GOLDEN AQUA 303322140204 14194126 Rural Ind Express
914 ONGOLE ONGOLERURAL II KOTHAPATNAM 33/11 KV Beeramgunta Sub Station 11KV BEERAMGUNTA+GADHEPALEM 303322140201 X0477347 Rural SS Head Quarters
915 ONGOLE ONGOLERURAL II KOTHAPATNAM 33/11 KV Beeramgunta Sub Station 11 KV SANDHYA AQUA 303322140202 X0659935 Rural Ind Express
916 ONGOLE ONGOLERURAL II KOTHAPATNAM 33/11 KV Beeramgunta Sub Station 11KV PRIYA INDUSTRIAL 303322140203 X0477350 Rural Ind Express
917 ONGOLE ONGOLERURAL II KOTHAPATNAM 33/11 KV Ethamukkala Sub Station 11KV MADANURU AGL 303322140303 X0659995 Rural (Agl+Domestic)
918 ONGOLE ONGOLERURAL II KOTHAPATNAM 33/11 KV Ethamukkala Sub Station 11KV TETUPURAM AQUA 303322140301 11193034 Rural Ind Express
919 ONGOLE ONGOLERURAL II KOTHAPATNAM 33/11 KV Ethamukkala Sub Station 11KV E MUKKALA TOWN,MADANUR TOWN 303322140302 X0477367 Rural SS Head Quarters
920 ONGOLE ONGOLERURAL II KOTHAPATNAM 33/11 KV Ethamukkala Sub Station 11KV ETHAMUKKALA AGL 303322140304 15191333 Rural (Agl+Domestic)
921 ONGOLE ONGOLERURAL II KOTHAPATNAM 33/11 KV Kothapatnam Sub Station 11KV VAJJIREDDYPALEM AGL 303322140105 X0659469 Rural (Agl+Domestic)
922 ONGOLE ONGOLERURAL II KOTHAPATNAM 33/11 KV Kothapatnam Sub Station 11KV KOTHAPATNAM 303322140102 11195147 Rural MHQ
923 ONGOLE ONGOLERURAL II KOTHAPATNAM 33/11 KV Kothapatnam Sub Station 11 KV RANGAYAPALEM AGL 303322140103 11191944 Rural Pure Agl
924 ONGOLE ONGOLERURAL II KOTHAPATNAM 33/11 KV Kothapatnam Sub Station 11KV ALLURU 303322140101 11192294 Rural Domestic
925 ONGOLE ONGOLERURAL II KOTHAPATNAM 33/11 KV Kothapatnam Sub Station 11 KV KOTHAPATNAM AGL 303322140104 11195176 Rural Pure Agl
926 ONGOLE ONGOLERURAL II KOTHAPATNAM 33/11 KV Motumala SS 11KV MOTUMALA AQUA 303322140501 15191353 Rural Domestic
927 ONGOLE ONGOLERURAL II KOTHAPATNAM 33/11 KV Motumala SS 11KV PADARTHY AGL 303322140503 15191305 Rural Pure Agl
928 ONGOLE ONGOLERURAL II KOTHAPATNAM 33/11 KV Motumala SS 11KV GUNDAMALA AGL 303322140502 14197462 Rural Pure Agl
929 ONGOLE ONGOLERURAL II KOTHAPATNAM 33/11 KV Rajupalem Sub station 11KV GAMMALAPALEM AGL 303322140402 X0659937 Rural (Agl+Domestic)
930 ONGOLE ONGOLERURAL II KOTHAPATNAM 33/11 KV Rajupalem Sub station 11KV HATCHERY 303322140404 14195315 Rural Ind Express
931 ONGOLE ONGOLERURAL II KOTHAPATNAM 33/11 KV Rajupalem Sub station 11KV RAJUPALEM AQUA 303322140403 14194177 Rural Ind Express
932 ONGOLE ONGOLERURAL II KOTHAPATNAM 33/11 KV Rajupalem Sub station 11KV RAJUPALEM AGL 303322140401 X0659967 Rural Pure Agl
933 ONGOLE ONGOLERURAL II NGLPADU 33/11 KV Mattigunta Sub Station 11KV L I SCHEME 303322240501 X0659929 Rural Lift Irrigation
934 ONGOLE ONGOLERURAL II NGLPADU 33/11 KV Mattigunta Sub Station 11KV MATTIGUNTA TOWN 303322240502 X0659835 Rural SS Head Quarters
935 ONGOLE ONGOLERURAL II NGLPADU 33/11 KV Mattigunta Sub Station 11KV EDUMUDI 303322240503 15191385 Rural (Agl+Domestic)
936 ONGOLE ONGOLERURAL II NGLPADU 33/11 KV B.NIDAMANURU SS 11KV PATHAVARAM+PRASANAJANEYA 303322240602 X0659931 Rural (Agl+Domestic)
937 ONGOLE ONGOLERURAL II NGLPADU 33/11 KV B.NIDAMANURU SS 11KV B NIDAMANURU 303322240601 X0326952 Rural SS Head Quarters
938 ONGOLE ONGOLERURAL II NGLPADU 33/11 KV NGL Padu Sub Station 11KV T AGRAHARAM 303322240404 X0661206 Rural (Agl+Domestic)
939 ONGOLE ONGOLERURAL II NGLPADU 33/11 KV NGL Padu Sub Station 11KV CHADALAWADA 303322240401 X0477352 Rural Domestic
940 ONGOLE ONGOLERURAL II NGLPADU 33/11 KV NGL Padu Sub Station 11KV CH UPPALAPADU LI+SRINIVASA C S 303322240402 11193336 Rural Lift Irrigation
941 ONGOLE ONGOLERURAL II NGLPADU 33/11 KV NGL Padu Sub Station 11KV NGLPADU 303322240403 X0659930 Rural MHQ
942 ONGOLE ONGOLERURAL II NGLPADU 33/11 KV Thimmasamudram Sub Station 11KV THIMMASAMUDRAM TOWN 303322240202 X0659936 Rural SS Head Quarters
943 ONGOLE ONGOLERURAL II NGLPADU 33/11 KV Thimmasamudram Sub Station 11KV SANTHARAVURU 303322240201 X0659998 Rural (Agl+Domestic)
944 ONGOLE ONGOLERURAL II NGLPADU 33/11 KV Throvagunta Sub Station 11KV MADDIRALAPADU 303322440104 14195204 Rural Domestic
945 ONGOLE ONGOLERURAL II NGLPADU 33/11 KV Uppugundur Sub Station 11KV KANDLAGUNTA 303322240102 11192833 Rural (Agl+Domestic)
946 ONGOLE ONGOLERURAL II NGLPADU 33/11 KV Uppugundur Sub Station 11KV UPPUGUNDURTOWN 303322240104 X0326954 Rural SS Head Quarters
947 ONGOLE ONGOLERURAL II NGLPADU 33/11 KV Uppugundur Sub Station 11KV RAPARLA AGL 303322240101 X0478211 Rural (Agl+Domestic)
948 ONGOLE ONGOLERURAL II NGLPADU 33/11 KV Uppugundur Sub Station 11 KV MATTIGUNTA (COLD STORAGES) 303322240103 17068632 Rural Domestic
949 ONGOLE ONGOLERURAL II NGLPADU 33/11 KV VR Palem Sub Station 11KV AMMANABROLU 303322240301 11192172 Rural Domestic
950 ONGOLE ONGOLERURAL II NGLPADU 33/11 KV VR Palem Sub Station 11KV KANAPARTHY LIS 303322240303 14195177 Rural Lift Irrigation
951 ONGOLE ONGOLERURAL II NGLPADU 33/11 KV VR Palem Sub Station 11KV KANAPARTHY 303322240302 11193334 Rural Domestic
952 ONGOLE ONGOLERURAL II NGLPADU 33/11 KV VR Palem Sub Station 11KV VR Palem INDUSTRIAL 303322240304 11192932 Rural Domestic
953 ONGOLE ONGOLERURAL II ONGOLE RURALS 33/11 KV KOPPOLU SS 11KV Koppolu Town 303322440502 14195237 Rural SS Head Quarters
954 ONGOLE ONGOLERURAL II ONGOLE RURALS 33/11 KV KOPPOLU SS 11KV Guttikondavaripalem 303322440501 14195193 Rural Domestic
955 ONGOLE ONGOLERURAL II ONGOLE RURALS 33/11 KV Balaji nagar(Rajiv Nagar) SS 11KV N S AGRAHARAM FEEDER 303311240602 15194383 Rural Domestic
956 ONGOLE ONGOLERURAL II ONGOLE RURALS 33/11 KV Balaji nagar(Rajiv Nagar) SS 11KV FCI FEEDER 303311240601 15194433 Rural Domestic
957 ONGOLE ONGOLERURAL II ONGOLE RURALS 33/11 KV Devarapadu Sub Station 11KV DEVARAMPADU TOWN 303322440202 X0478244 Rural SS Head Quarters
958 ONGOLE ONGOLERURAL II ONGOLE RURALS 33/11 KV Devarapadu Sub Station 11KV Gundayapalem 303322440203 X0478245 Rural Domestic
959 ONGOLE ONGOLERURAL II ONGOLE RURALS 33/11 KV Devarapadu Sub Station 11KV BODDULURIVARIPALEM 303322440201 11194930 Rural (Agl+Domestic)
960 ONGOLE ONGOLERURAL II ONGOLE RURALS 33/11 KV Devarapadu Sub Station 11KV pathapadu 303322440204 14195206 Rural Ind Express
961 ONGOLE ONGOLERURAL II ONGOLE RURALS 33/11 KV Karavadi SS 11KV KARAVADI TOWN 303322440601 15194349 Rural SS Head Quarters
962 ONGOLE ONGOLERURAL II ONGOLE RURALS 33/11 KV Karavadi SS 11KV RAILWAY 303322440603 15190979 Rural Domestic
963 ONGOLE ONGOLERURAL II ONGOLE RURALS 33/11 KV Karavadi SS 11KV CHEJERLA 303322440602 15194324 Rural Domestic
964 ONGOLE ONGOLERURAL II ONGOLE RURALS 33/11 KV Mamidipalem Sub Station 11KV VENGAMUKKAPALEM 303322440304 X0659857 Rural Domestic
965 ONGOLE ONGOLERURAL II ONGOLE RURALS 33/11 KV Mamidipalem Sub Station 11 KV SURAKSHA 303322440303 11192358 Rural Domestic
966 ONGOLE ONGOLERURAL II ONGOLE RURALS 33/11 KV Mamidipalem Sub Station 11 KV MUNICIPAL WATER WORKS 303322440301 11192220 Urban Water Works
967 ONGOLE ONGOLERURAL II ONGOLE RURALS 33/11 KV Mamidipalem Sub Station 11 KV KOTTAMAMIDIPALEM 303322440302 11194971 Rural Domestic
968 ONGOLE ONGOLERURAL II ONGOLE RURALS 33/11 KV Mamidipalem Sub Station 11KV YARAJERLA 303322440305 11192359 Rural (Agl+Domestic)
969 ONGOLE ONGOLERURAL II ONGOLE RURALS 33/11 KV Throvagunta Sub Station 11KV AUTONAGAR 303322440101 X0661332 Rural Domestic
970 ONGOLE ONGOLERURAL II ONGOLE RURALS 33/11 KV Throvagunta Sub Station 11KV M NUTHALAPADU INDL 303322440103 11195802 Rural Domestic
971 ONGOLE ONGOLERURAL II ONGOLE RURALS 33/11 KV Throvagunta Sub Station 11KV KARAVADI AGL 303322440102 X0477354 Rural Pure Agl
972 ONGOLE ONGOLERURAL II ONGOLE RURALS 33/11 kV Cheruvukommupalem SS 11KV CHERUVUKOMMUPALEM AGL 303322440405 14195362 Rural Pure Agl
973 ONGOLE ONGOLERURAL II ONGOLE RURALS 33/11 kV Cheruvukommupalem SS 11KV CH K PALEM TOWN 303322440402 11189990 Rural SS Head Quarters
974 ONGOLE ONGOLERURAL II ONGOLE RURALS 33/11 kV Cheruvukommupalem SS 11KV CH K PALEM INDUSTRIAL 303322440401 11189992 Rural Domestic
975 ONGOLE ONGOLERURAL II ONGOLE RURALS 33/11 kV Cheruvukommupalem SS 11KV PELLURU INDUSTRIAL 303322440403 11194210 Rural Domestic
976 ONGOLE ONGOLERURAL II ONGOLE RURALS 33/11 kV Cheruvukommupalem SS 11KV SOUTHERNROCKS 303322440404 X0659976 Rural Ind.Dedicated
977 ONGOLE ONGOLERURAL II ONGOLE RURALS 33/11 kV Cheruvukommupalem SS 11KV SOUTHERN ROCKS SOLAR 303322440406 X0659975 Rural Generation Feeder
978 ONGOLE ONGOLERURAL II ONGOLE RURALS 33/11KV Karavadi Donka(Kammapalli) SS 11KV KOPPOLU 303311440203 Urban Mixed
979 ONGOLE ONGOLERURAL II TANGUTUR 33/11 KV Rayavaripalem Sub Station 11KV RAYAVARIPALEM 303322540401 14197407 Rural Domestic
980 ONGOLE ONGOLERURAL II TANGUTUR 33/11 KV Rayavaripalem Sub Station 11KV PURAM CENTRE 303322540402 15191279 Rural Domestic
981 ONGOLE ONGOLERURAL II TANGUTUR 33/11 KV Rayavaripalem Sub Station 11KV PASUPUKUDURU 303322540403 15192130 Rural Domestic
982 ONGOLE ONGOLERURAL II TANGUTUR 33/11 KV Tangutur Sub Station 11KV TOLL PLAZA 303322540106 X0477357 Rural MHQ
983 ONGOLE ONGOLERURAL II TANGUTUR 33/11 KV Tangutur Sub Station 11KV BVL GRANITES 303322540102 X0477359 Rural Ind.Dedicated
984 ONGOLE ONGOLERURAL II TANGUTUR 33/11 KV Tangutur Sub Station 11 KV ALAKURAPADU AGL 303322540101 X0477360 Rural Pure Agl
985 ONGOLE ONGOLERURAL II TANGUTUR 33/11 KV Tangutur Sub Station 11KV JAMMULAPALEM AGL 303322540104 X0477368 Rural Pure Agl
986 ONGOLE ONGOLERURAL II TANGUTUR 33/11 KV Tangutur Sub Station 11KV KARUMANCHI(MALLAVARAPPADU) 303322540105 11193597 Rural Pure Agl
987 ONGOLE ONGOLERURAL II TANGUTUR 33/11 KV Tangutur Sub Station 11KV IOC 303322540103 X0477358 Rural Domestic
988 ONGOLE ONGOLERURAL II TANGUTUR 33/11 KV Velagapudi Sub Station 11KV ANANTHAVARAM-II 303322540202 X0478218 Rural Domestic
989 ONGOLE ONGOLERURAL II TANGUTUR 33/11 KV Velagapudi Sub Station 11KV VELAGAPUDI 303322540203 X0478216 Rural Domestic
990 ONGOLE ONGOLERURAL II TANGUTUR 33/11 KV Velagapudi Sub Station 11KV ANANTHAVARAM-I 303322540201 14194140 Rural Ind Express
991 ONGOLE ONGOLERURAL II TANGUTUR 33/11 KV Velagapudi Sub Station 11KV TALLAPALEM FEEDER 303322540204 11195112 Rural Domestic
992 ONGOLE ONGOLERURAL II TANGUTUR 33/11 KV Velagapudi Sub Station 11KV ALAKURAPADU 303322540205 AP920786 Rural Domestic
993 ONGOLE ONGOLERURAL II TANGUTUR RURALS 33/11 KV M Nidamanur Sub Station 11KV NIDAMANURU TOWN 303322540303 X0659855 Rural Domestic
994 ONGOLE ONGOLERURAL II TANGUTUR RURALS 33/11 KV M Nidamanur Sub Station 11KV MARLAPADU TOWN 303322540302 X0659856 Rural Domestic
995 ONGOLE ONGOLERURAL II TANGUTUR RURALS 33/11 KV M Nidamanur Sub Station 11KV PONDURU TOWN 303322540304 X0659858 Rural Domestic
996 ONGOLE ONGOLERURAL II TANGUTUR RURALS 33/11 KV M Nidamanur Sub Station 11KV MARLAPADU AGL 303322540301 X0659854 Rural Pure Agl
997 ONGOLE ONGOLERURAL II TANGUTUR RURALS 33/11 KV M Nidamanur Sub Station 11KV PONDURU AGL 303322540305 14194133 Rural Pure Agl
998 ONGOLE ONGOLERURAL II TANGUTUR RURALS 33/11 KV TANGUTURU(N) SS 11KV TANGUTUR 303322340102 X0659996 Rural MHQ
999 ONGOLE ONGOLERURAL II TANGUTUR RURALS 33/11 KV TANGUTURU(N) SS 11KV JAMMULAPALEM 303322340101 X0659994 Rural SS Head Quarters
1000 ONGOLE ONGOLETOWN D1 ONGOLE 33/11 KV Gaddalakunta SS(Pole centre) 11KV RAJIVNAGAR 303311340404 X0478219 Urban Mixed
1001 ONGOLE ONGOLETOWN D1 ONGOLE 33/11 KV District Stores Sub Station 11KV BRUNDAVAN NAGAR 303311340204 11194133 Urban Mixed
1002 ONGOLE ONGOLETOWN D1 ONGOLE 33/11 KV District Stores Sub Station 11KV NIRMAL NAGAR 303311340203 11192818 Urban Mixed
1003 ONGOLE ONGOLETOWN D1 ONGOLE 33/11 KV Hospital SS Sub Station 11KV MUNICIPAL 303311140103 11195643 Urban Mixed
1004 ONGOLE ONGOLETOWN D1 ONGOLE 33/11 KV Hospital SS Sub Station 11KV ENUGUCHETTU 303311140105 X0477342 Urban Mixed
1005 ONGOLE ONGOLETOWN D1 ONGOLE 33/11 KV Market Yard Sub Station 11KV VIP ROAD 303311140204 X0477333 Urban Mixed
1006 ONGOLE ONGOLETOWN D1 ONGOLE 33/11 KV Market Yard Sub Station 11KV LAWERPET 303311140203 11195471 Urban Mixed
1007 ONGOLE ONGOLETOWN D1 ONGOLE 33/11 KV Market Yard Sub Station 11KV SRIGIRI 303311140205 X0477332 Urban Mixed
1008 ONGOLE ONGOLETOWN D1 ONGOLE 33/11 KV Market Yard Sub Station 11KV FILTERBED 303311140206 AP921007 Urban Water Works
1009 ONGOLE ONGOLETOWN D1 ONGOLE 33/11KV GADDALAGUNTA SS (TANK SS1) 11KV GADDALAGUNTA 303311240705 Urban Mixed
1010 ONGOLE ONGOLETOWN D2 ONGOLE 33/11 KV Hospital SS Sub Station 11KV PRAKASAM BHAVAN 303311140104 X0478217 Urban Mixed
1011 ONGOLE ONGOLETOWN D2 ONGOLE 33/11 KV Hospital SS Sub Station 11KV KALAKSHETRAM 303311140101 X0478215 Urban Mixed
1012 ONGOLE ONGOLETOWN D2 ONGOLE 33/11 KV RIMS SS 11KV Ambedkar Nagar 303311240301 X0478239 Urban Mixed
1013 ONGOLE ONGOLETOWN D2 ONGOLE 33/11 KV RIMS SS 11KV NAVODAYA 303311240302 X0478235 Urban Mixed
1014 ONGOLE ONGOLETOWN D2 ONGOLE 33/11 KV RIMS SS 11KV RIMS 303311240303 X0478232 Urban Mixed
1015 ONGOLE ONGOLETOWN D2 ONGOLE 33/11 KV RIMS SS 11KV Sangamitra 303311240304 X0478233 Urban Mixed
1016 ONGOLE ONGOLETOWN D2 ONGOLE 33/11 KV Ram Nagar Sub Station 11KV RAM NAGAR 303311240204 X0478250 Urban Mixed
1017 ONGOLE ONGOLETOWN D2 ONGOLE 33/11 KV Ram Nagar Sub Station 11KV SANTHAPETA 303311240205 X0478248 Urban Mixed
1018 ONGOLE ONGOLETOWN D2 ONGOLE 33/11 KV Ram Nagar Sub Station 11KV KMS 303311240203 X0478249 Urban Mixed
1019 ONGOLE ONGOLETOWN D2 ONGOLE 33/11 KV Ram Nagar Sub Station 11KV BALAJI NAGAR 303311240201 11195613 Urban Mixed
1020 ONGOLE ONGOLETOWN D2 ONGOLE 33/11 KV Ram Nagar Sub Station 11KV BHAGYA NAGAR 303311240202 X0478247 Urban Mixed
1021 ONGOLE ONGOLETOWN D2 ONGOLE 33/11KV GADDALAGUNTA SS (TANK SS1) 11KV SS TANK-1 303311240703 Urban Water Works
1022 ONGOLE ONGOLETOWN D2 ONGOLE 33/11KV GADDALAGUNTA SS (TANK SS1) 11KV MODEL TOWN 303311240702 Urban Mixed
1023 ONGOLE ONGOLETOWN D2 ONGOLE 33/11KV GADDALAGUNTA SS (TANK SS1) 11KV MAMIDIPALEM 303311240704 Urban Mixed
1024 ONGOLE ONGOLETOWN D2 ONGOLE 33/11KV GADDALAGUNTA SS (TANK SS1) 11KV HOUSING BOARD 303311240701 Urban Mixed
1025 ONGOLE ONGOLETOWN D2 ONGOLE 33/11KV Govt Office Compound SS 11KV CRP FEEDER 303311240502 15191341 Urban Mixed
1026 ONGOLE ONGOLETOWN D2 ONGOLE 33/11KV Govt Office Compound SS 11KV LIC FEEDER 303311240503 15191115 Urban Mixed
1027 ONGOLE ONGOLETOWN D2 ONGOLE 33/11KV Govt Office Compound SS 11KV Seetharamapuram 303311240501 X0659815 Urban Mixed
1028 ONGOLE ONGOLETOWN D3 ONGOLE 33/11 KV Gaddalakunta SS(Pole centre) 11KV SIVAJINAGAR 303311340402 X0660002 Urban Mixed
1029 ONGOLE ONGOLETOWN D3 ONGOLE 33/11 KV Gaddalakunta SS(Pole centre) 11KV SOUTH BYPASS 303311340403 X0478213 Urban Mixed
1030 ONGOLE ONGOLETOWN D3 ONGOLE 33/11 KV Gaddalakunta SS(Pole centre) 11KV ZP colony 303311340401 X0478212 Urban Mixed
1031 ONGOLE ONGOLETOWN D3 ONGOLE 33/11 KV District Stores Sub Station 11KV WOOD COMPLEX 303311340208 X0478240 Urban Mixed
1032 ONGOLE ONGOLETOWN D3 ONGOLE 33/11 KV District Stores Sub Station 11KV RTC 303311340205 11195050 Urban Mixed
1033 ONGOLE ONGOLETOWN D3 ONGOLE 33/11 KV District Stores Sub Station 11KV SUNDARAIAHBHAVAN ROAD 303311340207 X0478221 Urban Mixed
1034 ONGOLE ONGOLETOWN D3 ONGOLE 33/11 KV District Stores Sub Station 11KV KURNOOL ROAD 303311340201 X0478238 Urban Mixed
1035 ONGOLE ONGOLETOWN D3 ONGOLE 33/11 KV District Stores Sub Station 11KV SATYANARAYANA PURAM 303311340206 X0478220 Urban Mixed
1036 ONGOLE ONGOLETOWN D3 ONGOLE 33/11 KV District Stores Sub Station 11KV LAMBADIDONKA 303311340202 X0478241 Urban Mixed
1037 ONGOLE ONGOLETOWN D3 ONGOLE 33/11 KV Market Yard Sub Station 11KV ADDANKI BUS STAND 303311140202 X0477334 Urban Mixed
1038 ONGOLE ONGOLETOWN D3 ONGOLE 33/11 KV Market Yard Sub Station 11KV 60 FEET ROAD 303311140201 X0477335 Urban Mixed
1039 ONGOLE ONGOLETOWN D3 ONGOLE 33/11 KV Pernamitta Sub Station 11 KV Prathibha College 303311340102 X0477336 Urban Mixed
1040 ONGOLE ONGOLETOWN D3 ONGOLE 33/11 KV Pernamitta Sub Station 11KV INDUSTRIAL 303311340101 X0476729 Urban Express Ind
1041 ONGOLE ONGOLETOWN D3 ONGOLE 33/11 KV Police Quarters Sub Station 11 KV SONIAGANDHI NAGAR 303311340301 X0478254 Urban Mixed
1042 ONGOLE ONGOLETOWN D3 ONGOLE 33/11 KV Police Quarters Sub Station 11KV SRINAGAR 303311340303 X0478255 Urban Mixed
1043 ONGOLE ONGOLETOWN D3 ONGOLE 33/11 KV Police Quarters Sub Station 11KV SUJATHA NAGAR 303311340304 X0478252 Urban Mixed
1044 ONGOLE ONGOLETOWN D3 ONGOLE 33/11 KV Police Quarters Sub Station 11KV POLICE QUARTERS 303311340302 X0478253 Urban Mixed
1045 ONGOLE ONGOLETOWN D3 ONGOLE 33/11 KV SS MILK DAIRY 11KV DWARAKA NAGAR 303311340501 15191112 Urban Mixed
1046 ONGOLE ONGOLETOWN D3 ONGOLE 33/11 KV SS MILK DAIRY 11KV PEERLAMANYAM 303311340503 15190989 Urban Mixed
1047 ONGOLE ONGOLETOWN D3 ONGOLE 33/11 KV SS MILK DAIRY 11KV MILK DAIRY DEDICATED 303311340502 15190967 Urban Dedicated Ind
1048 ONGOLE ONGOLETOWN D3 ONGOLE 33/11 KV SS MILK DAIRY 11KV SAMATHA NAGAR 303311340504 15190938 Urban Mixed
1049 ONGOLE ONGOLETOWN D4 ONGOLE 33/11 KV Hospital SS Sub Station 11 KV TRUNK ROAD 303311140102 X0478214 Urban Mixed
1050 ONGOLE ONGOLETOWN D4 ONGOLE 33/11 KV North SS Sub Station 11KV KAMMAPALEM 303311440105 11195263 Urban Mixed
1051 ONGOLE ONGOLETOWN D4 ONGOLE 33/11 KV North SS Sub Station 11KV STORE BAZAR 303311440106 X0661208 Rural Domestic
1052 ONGOLE ONGOLETOWN D4 ONGOLE 33/11 KV North SS Sub Station 11KV AMC FEEDER 303311440107 17032834 Urban Mixed
1053 ONGOLE ONGOLETOWN D4 ONGOLE 33/11 KV North SS Sub Station 11KV KP BUS STAND 303311440104 X0661276 Urban Mixed
1054 ONGOLE ONGOLETOWN D4 ONGOLE 33/11 KV North SS Sub Station 11KV BAPUJI MARKET COMPLEX 303311440101 X0478237 Urban Mixed
1055 ONGOLE ONGOLETOWN D4 ONGOLE 33/11 KV North SS Sub Station 11KV GOPAL NAGAR 303311440102 X0478251 Urban Mixed
1056 ONGOLE ONGOLETOWN D4 ONGOLE 33/11 KV North SS Sub Station 11KV ISLAMPET 303311440103 11189994 Urban Mixed
1057 ONGOLE ONGOLETOWN D4 ONGOLE 33/11KV Govt Office Compound SS 11KV CLOUGHPET FEEDER 303311240504 15191045 Urban Mixed
1058 ONGOLE ONGOLETOWN D4 ONGOLE 33/11KV Karavadi Donka(Kammapalli) SS 11KV NTR STATUE 303311440201 Urban Mixed
1059 ONGOLE ONGOLETOWN D4 ONGOLE 33/11KV Karavadi Donka(Kammapalli) SS 11KV INDURTHI NAGAR 303311440202 Urban Mixed
1060 ONGOLE ONGOLETOWN D4 ONGOLE 33/11KV Karavadi Donka(Kammapalli) SS 11KV KESAVARAJU KUNTA 303311440204 Urban Mixed
1061 ONGOLE ONGOLETOWN D4 ONGOLE 33/11KV Karavadi Donka(Kammapalli) SS 11KV RANGUTHOTA 303311440205 Urban Mixed